เผยนาที เบสท์ ปะทะผู้หญิงของพ่อ ทำแม่เสี ยใจหนัก

เบสท์ เ ดื อ ด ลั่นค นดีๆเขาไม่ทำกัน อย่าอ้ า งไม่รู้ คนรู้กันทั้งป ร ะเ ท ศ หลังจั บได้พ่อแ อ บมีกิ๊ ก

สำหรับครอบครัวนั กม วยชื่อดัง อย่าง สมรักษ์ คำสิงห์ ที่ลูกสาวคนสวย เบสท์ รักษ์วนีย์ ได้ออกมาเผยถึงความเ จ้ าชู้ของพ่อ

ซึ่งทางสมรักษ์บอกว่าที่ก ลั วลูก เป็นเพราะก ลั วเขาเ สี ยใจ รวมไปถึงครอบครัวด้วย และเราเป็นพ่อก็ต้องเป็นตั วอ ย่ า งที่ดีให้กับลูก

ก็เคยแ อ บมีบ้าง แต่เบสท์รู้หมด แถมต่ อว่ าพ่อยันถึงผู้ห ญิ งคนนั้นเลย จะมาอ้ า งว่าไม่รู้ก็ไม่ใ ช่ เพราะคนทั้ งป ร ะ เ ท ศรู้หมด

ทีนี้ใครไ ล น์มาก็ด่. าหมด ก็บอกกับผู้ ห ญิ งไปตรงๆเลยว่าคือลูกสาว ไม่ช อบให้มาทำแบ บนี้ ก็ไม่ได้จะไปอ ะ ไ รนะ

แค่อยากให้เขารู้จั กค วา ม ผิ ดช อ บชั่. .วดี และแม่นอนร้ อ งไ ห้ พอเบสท์จั ดก า ร กับผู้หญิงแล้ว

ก็หันมาที่พ่อต่ อเลย ผิ ดก็แค่ย อ มรั บ ให้ข อโ ท ษและเลิ กพ ฤ ติ กร ร มนี้เลย อย่าให้เ กิ ดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีก

เราถึงกับพูดว่า ถ้าพ่ออยากได้อ ะ ไ ร ไม่ว่าจะเป็นของหรือเ งิ นเ ท่ าไ ห ร่ก็ได้ เบสท์ให้พ่อได้ห ม ดเลย ขอแค่เรื่องเดียว

อย่าทำใ ห้แม่ต้องเ สี ยใจ แต่ถ้าเ กิ ดอ ะ ไ รขึ้นมาคนที่พ่อต้องป กป้ อ งก็คือแม่ ไม่ใช่ผู้ห ญิ งค นอื่ น

ต่อมาสมรักษ์ได้เผยว่า มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะห ล งผิดไปบ้าง ก็ไม่ได้มีอ ะ ไ ร คร อ บ ค รั วสำคั ญที่สุด

แต่เรื่องราวนี้เ กิ ดขึ้นเมื่อ 2 ปีแล้ว แต่ต อ นนี้ย อ มรั บเลย ว่าไม่มีแล้ว

ทั้งนี้ เบสท์ ได้ทิ้ งท้ า ยฝากถึงคนที่จะเข้ามาในชี วิ ตพ่อ ให้คิ ดกั นเ อ าเอง ค น ดีๆเขาไม่ทำกั นนะ

ด้านบัวขาว บัญชาเมฆ ที่ถือว่าเป็นอี กห นึ่ งคนที่ส นิ ทกับครอบครัวนี้มากๆ ถึงกับออกอ า ก า รแ ซ วว่า

เป็นคนขั บ ร ถไปส่งเอง พร้อมทั้งบอกว่ารู้สึ กภู มิ ใ จตัวห ล า นเบสท์ที่ตนนั้นเ ลี้ ยงมาตั้งแต่เล็ก จนตอน นี้ส า ม า ร ถมีบ้านเป็นของตัวเอง เป็นเ ด็ กที่เ ก่ งมาก

พ่อสมรักษ์

คุณแม่ของเบสท์

ครอบครัวเบสท์

Leave a Reply