พระมหาเทวีเจ้า เตรียมเข้าพิธีแต่งงาน เจ้าหลวงตูน พร้อมเผยสินสอด

สำหรับเ น็ ตไอด อ ลสาวป ระ เ ภ ทส อ งชื่อดัง อย่างหญิงลี เ จ๊อ ย่ าวี น เจ้าของเพจดัง VEEN ซึ่งโด่งดังมาจาก

คอนเทนต์ที่เ ก าะก ร ะแ สละครเพลิงพระนาง แต่ด้วยความที่เจ้าตัวสั บส นในตัวละครนั่น แฟนคลั บจึงตั้ งตั วละครให้ใหม่นั่นคือ พ ร ะ มห าเ ท วีเ จ้า เมืองทิพย์

ต่อมีรายงานว่าทาง พ ระมห าเ ทวีเจ้ าแห่งเมืองทิพย์ ได้เผยว่าตนนั้นได้ทำตามความฝั น โดยผ่. .าตั. .ดแ ป ล งเพ .ศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รู้สึ กมีค ว า มสุขมาก และเมื่อไม่นานก็ทำเซ อ ร์ไ พ ร์ให้กับแฟนๆ ว่าตนนั้นกำลังเต รีย มจะจั ดงานแ ต่ งง า น ได้ป รึ ก ษ ากับทางผู้ใหญ่แล้ว

ล่าสุด ทางเพจส่วนตัว ได้เผยว่าที่ส า มี เจ้าหลวงตูน ตรีภพ เขาเป็นเจ้าห ล ว งจริงๆ ไม่ใช่ ห ล ว งทิ พ ย์

และพูด ถึงเรื่องงานแ ต่ งว่าเป็นเรื่ อ งจริง ซึ่งทั้งคู่ใช้ชีวิตร่ ว มกันจริง

ทางแม่หญิงลี กับเจ้าห ล ว งตูน รู้จักกันมาก่อนที่จะโด่งดัง ประมาณปีกว่าแล้ว มันก่อนที่เราจะส นิ ทกันอีก

ที่คบกันได้ก็เพระาเขามีนิ สั ยเหมือนกับเรา ที่สำคัญคือเขารั บที่เราเป็นแบ บนี้ได้ ก็มีผู้ชายคนอื่นเข้ามานะ

แต่เขาคนนี้ พอได้ทำงานร่วมกันและเขามีความซื่ อ สั ต ย์ เอาใจใส่กัน เราก็เหมือนผู้หญิง ที่อยากใช้ชี วิ ตคู่แบบครอบครัวที่สมบูรณ์

ตอนนี้ก็มีซื้ อที่ดิ นเพิ่มเพื่อที่จะสร้างความครอบครัว และทางเจ้าห ล ว งตูนเผยความรู้ สึ กถึงอีกฝ่ายว่า

อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ไม่มีการแ บ่ งช นชั้ น แถมเอาใจเก่ง ขอยืนยันเลยว่ารักคนนี้มาก

อีกทั้งเผยถึงจำนวนสิ นส อ ดนั้น มีเ งิ น 1 แ ส น ท อ งคำ 5 บาท จะจัดงานแ ต่ งขึ้นในวันที่ 3 พย นี้

แ ม่ห ญิ งลี

พ ร ะ ม ห าเ ท วีเจ้า กับเจ้าห ล ว งตูน

เจ้าห ล ว งตู น

Leave a Reply