เผยชีวิตล่าสุด ลำไย ไหทองคำ หลังไม่มีงานร่วมปี

เรียกว่าทุกอาชีพนั้นได้รับผ ลก ร ะ ท บจากส ถ า นก า ร ณ์ . โ. . ค. วิ. .ดกันแ ท บทุกอ าชี พ รวมไปถึงเ ห ล่ าบรรดานักร้ อ ง นักแ ส ด ง ถึงกับตั้งตัวกันไม่ทันเลย

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบั นเ ทิ ง ที่ได้รับผ ลก ร ะ ท บ จากเห ตุดังก ล่ า วเช่นกัน นั่นคือ นั กร้ อ งลูกทุุ่งสาวสวย อย่าง ลำไ ย ไ ห ท อ งคำ

ที่เป็นเจ้าของบ ทเ พ ล งดั ง ผู้สาวขาเ ล า ะ มีผลงานมากมายทั้งด้านแส ด งและร้ อ งเ พ ล ง แถมยังเคยได้รับร า งวัลนักร้ อ งลู กทุ่ งย อ ดนิ ย มใน ปี 2018 อีกด้วย

โดยสาวลำไยนั้นได้เริ่มเข้าวงการ จากที่ตนนั้นชอบร้ อ ง เ ต้ นอยู่แล้ว จึงอยากหาร า ยไ ด้ช่วยครอบครัว

มีเจ้าของค่ า ยไ ห ท อ ง คำ ชวนไปอยู่ด้วย เพลงแรกที่ออกไป มีท่าเ ต้ นที่ไม่เห ม าะส ม ถูกวิ จ า ร ณ์หนัก

จนเป็นก ระแ สอยู่พักใหญ่ พอทางโรงเรียนท ร า บข่ า วจึงเรียกไปตำห นิ เจ้าตัวเลยตั ดสิ นใ จ ลาอ อ กจากโรงเรียน

และ ออกเ พ ล งใหม่มาเรื่อยๆ จนโ ด่ งดั งเป็นที่รู้ จักของค นทั้งป ร ะเ ท ศ

ต่อมาได้รับผ ลก ระ ท บจากสถ า นก า รณ์ปั จจุ บั น เป็นเ ห ตุทำให้ไม่ส า ม าร ถรั บง า นต่างๆ และไม่มีงานร้องเ พ ล งมานานเป็นปี

ล่าสุดทางด้านสาวลำไย ได้ออกมาเล่าเรื่ อ งร า วเกี่ยวกับตนผ่านทางรา ย ก า ร Z story ซึ่งต อ น นี้ ต นนั้นได้ผั นม าทำอ า ชี พข า ยข อ ง

เนื่องจากร้องเพลงไม่ได้ ส่วนที่ข า ยจะเป็นพวกของกิน ก็ขายมาเ กื อ บสองปี รายได้ก็รวมๆ ห ลั กล้ า นได้

ขายแบบ อ อ นไ ล น์ ไ ล ฟ์ขายของ ก็จะมีแ ฟ นๆมาค อ ยติ ด ต า ม อั น นี้น่าเอามาขาย เราก็จั ดให้ห ม ดเลย

เมนูที่ขายก็มี 60 กว่าอย่างได้แล้ว อันที่ทำย า ก สุดจะเป็นแ ห น มตุ้ม เพราะถ้าทำไม่เป็นคือเ สี ยเลย

เวลามั ดก็ต้องแน่นๆ ไม่ให้ลมเข้า เราเคยล อ งทำแต่มันใช้ไม่ได้ จะมัดใ ห ม่ก็ไม่ได้แล้ว ก็ต้องทิ้งไป

และเมนูที่ข า ยดีๆเลย ก็จะเป็นน้ำยาป่า ป ล าร้ าสั บ อย่างเวลาน้ำยาคือวั ต ถุดิ บมันเยอะมาก เราก็ป รุ งไว้เลย

ตอนทำแค่ตั้งน้ำใส่น้ำ ย าที่เราป รุ งแล้วใส่ลู กชิ้ น หลายคนอาจจะมองว่าเราข า ยข อ งดี แล้วเราจะไม่ไปร้ อ งเ พ ล ง ก็ขอบอกเลย

ตนขอทำสอ งอย่างค ว บคู่กันดีกว่า ก็อ ะ ไ รที่ทำแล้วได้เ งิ นเราก็อ ย า กทำ เรื่องของร้องเพ ล ง ต อ น นี้มันจัดค อ นเ สิ ร์ ตไม่ได้

เราก็จัดแบบอ อ นไลน์เอา ซึ่งข า ย บั ต รผ่านทางไลฟ์ ส ด ราคาอยู่ที่ 40 – 200 บาท ใครอยากดูก็ต้องซื้ อ

และจะส่งลิ ง ค์ก ลุ่ มไปให้ มันออกแน วแบ บถ่ า ยร า ย ก า ร มีแบบเหมาด้วย คือจั ด 5 วันก็ดูได้ทั้ง5วันเลย 499 บาท

แต่มันยังไม่มีเ ป็ นของตั วเ อ ง ไปรั บเ ชิ ญให้คนอื่ นก่อน คนดูแต่ละครั้งก็ห ลั กพั น ห ลั กห มื่ น

ลำไ ย ไหทองคำ

ซี่โครงหมูทอด

ธุ ร กิ จของลำ ไ ย

Leave a Reply