เอมี่ ผู้หญิงที่ เป๊ก กลัวที่สุด ซี ลั่น เมียไม่ยอมให้ทำการบ้าน

สำหรับทางช่องเ วิ ร์ คพ อ ยท์ ได้ทำรายการใหม่ ที่มีซี ศิวัฒน์ เป็นพิ ธีก รนั่นคือ เงาเผนขน

เป็นแ น ววาไ ร ตี้ ที่นำเรื่องราวค ว า มลั บเหล่าซุ ปต า ร์มาเ ปิ ดเ ผย ซึ่งเป็นค ว า มลั บที่ไม่เคยไม่ใครรู้อย่างแน่นอน โดยคนที่นำมาเผาจะเป็นคนที่ใก ล้ชิ ดนั่นเอง

ล่าสุด รายการเงาเผาขน EP แรกก็ฮ อ ตสุดๆ เนื่องจาก เอมี่ กลิ่นประทุม ภ ร ร ย าของหนุ่มซี ศิวัฒน์ ที่มาร่วมรา ย ก า ร

และมีเงาป ริ ศ นา 3 คน คือ แทค ภรัณยู แหม่ม วิชุดา และ เขต ธาราเขต ที่เป็นคนเผา เอมี่ และจะถูกเก็บตัว แ ป ล งเ สี ย ง จนไม่ส า ม า ร ถรู้ได้

ถึงช่ ว งที่เงาของหนุ่มแทค ได้ถามว่า เอมี่ เป็นผู้ ห ญิ งที่เป๊ก สัณณ์ชัย ก ลั วสุดเ ว ล าเมา ถึงแม้เป็นคนที่หลายคนกลัว

แต่ก ลั บม าก ลั วผู้หญิ งตัวเ ล็ กๆ ด้วยเป๊กเป็นคนที่นอนไว แต่เจอเอมี่ไป ต้องนอนเช้า เอมี่จึงตอบไม่เกี่ยวกับตนเลย

เป็นเพราะตัวเขาเอง จากนั้นมีถามอีกว่า ทำไมเอมี่ไม่ย อ มให้สา มีทำการบ้ า น มักจะอ้ า งเป็นป ระ จำ เ ดื อ นทั้งปี

และสา มีอย ากมีลู กแต่เ อ มี่ไม่เอา ทำเอาห นุ่ มซีถึ งกั บถูกใจกับสิ่งนี้ ทางด้านเอมี่ ถึงกับต ะโ ก น อย่ามาพูด

แต่ซีท นไ ม่ไ ห ว จึงเอ่ยเอง คนอ ะ ไรจะมีป ระจำ เ ดื อ นทั้งปี ทีนี้ก ล า ยเป็นสองส า มีเ ถี ย งกันเอง

เอมี่รีบบอกว่า เ รื่ อ งบางเ รื่ อ งไม่ต้องพูด แต่ซีก็ยังอยากได้คำต อ บจากเอมี่ ว่าจริงไหม ที่มักบอกต ล อ ดเ ว ล าที่ทำ ก า รบ้ า น

ว่าป ระ จำเ ดื อ นมา เอมี่ก็ยังยื นยั นคำเดิม ไม่ได้อ้าง แต่มันมาจริงๆ เ ง าหนุ่มแทคต้องรีบช่วยซี โดยการบอกว่า

จะมาอ ะ ไ รหั ว-ท้ า ยเดือนเลย ซีก็ยังไม่ล ดความพ ยา ย า มที่หา เ ห ตุผ ลของภ ร ร ย าว่าทำไมต้องอ้างแ บ บนั้ น

สุดท้ายเอมี่จึงบอกว่าก็ส า มีติดเ ก ม ส์ ทำเอาซีถึงกับหน้าถ อ ดสีกันเลย และยังกล้าถ า มต่ออีกว่าวันนี้เป็นอีกไหม เอมี่ก็ตอบเป็ นอยู่

งานนี้ทำเอาภ า ยใ นสตู ดิโ อที่ถ่ายรายการอยู่เต็มไปด้วยเ สี ย งหั วเ รา ะ

เป๊ก สัณณ์ชัย

ซี ศิวัฒน์

เอมี่ กลิ่นประทุม

Leave a Reply