เผยตัวละครเรื่องพรหมลิขิต ตังเม เมธาวี รับบทเป็น แม่เรียม

ถือว่าเป็นล ะค รอีกเรื่องที่หล า ยค นต่างเฝ้ารอค อ ยตั้ งแ ต่เริ่มถ่ายทำ โดยเป็นของผู้จัด หน่อง อรุณโณชา

นั่นคือเรื่อง พ ร ห ม ลิ ขิ ต ที่เป็นต่อจากเรื่องบุ พ เ พสั นนิว า ส แสดงโดยโป๊ป ธนวรรธน์ และเบลล่า

พอมาเรื่องนี้ ทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่จิ้นเหมือนเดิม เพิ่มเติมด้วยนัก แส ดงหน้าใหม่มาร่ ว มให้ส ร้ า งสีสั นและความสนุกมากขึ้น

ซึ่งตัวล ะ ค ร พ่อเรือง จะแ สด งโดย โป๊ป ธนวรรธน์ มาในรูปแบบ 3 คาแ ร กเ ต อ ร์

และตัวล ะ ค ร แม่เรียม ที่เป็นบุ ต รสาวของพ ร ะย าพิ ษ ณุ โ ล ก นั้นจะเป็นถึง

เจ้าของรองชนะเลิศอันดับ 4 Miss Grand Thailand 2018 และยังมีผ ลง า นอื่นๆอีกมากมาย

ด้านการแ ส ด ง ก็เ ค ยเป็นถึงน า งเ อ กซิ ทค อ มอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เรียกว่า ทั้งเรื่องค ว า มส ว ย

และคว า มส า ม า ร ถ ไม่เป็นร อ งใครอย่างแน่ น อ น จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ตังเม เมธาวี ธีรลีกุล

อย่างไรก็ตาม ต้องรอติ ดต า ม ผล ง า นของเธอในพรหมลิขิต อีกไม่นานเกินรอกับล ะค รน้ำ ดี ว่าจะ ส นุ กขนาดไหน

ตังเม

โป๊ป

พรหมลิขิ ต

Leave a Reply