พระมหาสมปอง ร้องไห้กลางไลฟ์ หลังมีดราม่าถูกจ้องจับสึก

อยู่ๆก็ก ล า ยเป็นป ระเ ด็ นร้อน สำหรับพ ร ะม ห าสมปอง และพ ร ะม ห าไพ รวั ล ย์

ที่ชอบมาไลฟ์สอนธรรมะ ได้มีการตั ดเ พ้ อถึงเรื่องที่โ ด นจ้ อ งจั บผิ ด จั บสึ ก

เมื่อวันที่9 ตุล า ค มที่ผ่านมานั้น ระหว่ า งการไ ล ฟ์ของ 2 พส ที่ใช้ชื่อว่า ขิ งม าขิ งก ลั บ ไม่ โ ก งได้มีช่วงห นึ่ งของการไล ฟ์

ทางด้านพ ร ะม หาส มปองได้ ได้เผยถึงก ร ณีที่โ ด นพ ร ะ ผู้ใ หญ่ จ้ อ งจั บ ผิ ด และการมี ขู่ถึ งขั้ นจะจั บสึ ก

โดยร ะ บ า ยความอั ดอั้ นที่อยู่ในใจ ทำนองว่าทำไมต้องจับสึ ก ถึงเวลาเดี๋ยวก็ไปเอง เราไม่ได้มีเ จ ต น าที่ไม่ดีเลย

มีแต่จะช่วยเห ลื อคน เราก็คือหนึ่งในพุ ท ธศ าส นาเหมือนกัน ใช้งานเราดีกว่าที่จะมาจ้ อ งจั บผิ ด จับเราสึ ก

อย่างเรียนบ า ลีให้เ รี ย นก็เรี ย น ยังไม่รู้เ อ าไปทำอ ะ ไ ร จะไม่ให้เราทำอ ะ ไ ร ก็ไม่บ อ ก

ให้เราห ยุ ดเราก็ห ยุ ด เราไม่ใช่ลูกหรอ ทำไมถึงต้อง ทำ .ร้ า .ยกัน ในเมื่อเราก็ไม่เคยคิดร้ า ยกับใคร

ถึงแ ม้จะถู กด่ าก็ไม่เคยไปต อ บโ ต้เลย และที่เห็นยิ้ มทุกวันนี้ คิดว่าเรามีค ว า มสุขห ร อ เราฟังเรื่องซึ มเ ศ ร้ ามาเยอะ

บางทีเราก็มานั่งคิดว่าเราเป็นห รื อเป ล่ า ผมก็แค่ไปช่วยคน จะมาจ้ อ งจั บผิ ดทำไม ก็อาจจะมีคนแ ซ วเรื่องไม่เป็นเจ้าคุณ

แต่เราก็บอกต ล อ ดว่าไม่เหมาะ เพราะเราเป็นคนฮ า ไม่สำ ร ว ม จนถึงช่วงที่พ ร ะส มป อ งเริ่ม ร่ำ ไ ห้ออกมาว่า

แม่ก็อายุ 70กว่า ตอน นี้ป่ ว ยติ ดเ ตี ย ง แล้วท่านเป็นคนที่ช อ บดูทีวี ก็ได้มีช่องห นึ่ งนำข่ า วเราไปเสนอ

ป ระเ ด็นที่จะถูกจับสึก ก็เป็นเ ห ตุทำให้ท่านไม่ส บ า ยใจ จนพี่สาวถึงขั้นติ ดต่ อมาหาบ่ อ ย เพราะห่วงเ รื่ อง จิ ตใ จของแม่ ถ้ามันก ร ะท บแค่ตัวเรา มันก็ไม่เท่าไหร่ แต่นี่แม่เรา

ล่าสุด หลังจากการไ ล ฟ์เ ห ตุ ก า ร ณ์ดังกล่าว ได้มีกลุ่มช า วเ น็ ตต่างพากันแ ห่ติ ดแ ฮ ชแ ท๊ ก

saveพ ระม ห าสมปอง เป็นจำนวนมาก จนท วิ ตเ ต อ ร์ขึ้นติดเ ท ร น ด์เป็นอันดับแรก

แฮชแท๊ก

คอมเ ม้ น ต์

พ ระ มหา สม ป อ ง

Leave a Reply