เอมี่ ลั่นเป็นเมียซีไม่ง่าย พร้อมแจงเรื่องลูก เผยตื้นตันใจ หลังแม่สามีเสียชีวิต ทิ้งสิ่งที่มีค่าไว้ให้

สำหรับคู่ รั กสุดหว า นอย่างน า ง เ อกสาว เอมี่ กลิ่นประทุม และพ ร ะเ อ กหนุ่ม ซี ศิวัฒน์

ที่ก่ อ นหน้านี้ไปเป็นแ ข กรั บเ ชิ ญร า ย ก า รเ ง าเ ผ าขน ที่ส า มีตัวเองเป็นพิ ธี ก ร และได้มีการพู ด ถึ งเรื่องการมีลูก

โดยทางด้านหนุ่มซี แซวว่าสาวเอมี่ไม่ยอม แถมยังอ้างว่าเป็นป ร ะจำเ ดื อ นตลอด จนสุดท้ายสาวเอมี่ทนไม่ไหวจึงบอกว่าเ ห ตุ ผลว่า ก็สา มีติ ดเ ก ม ส์

ล่าสุด ทางเอมี่ กลิ่นประทุม ได้ไปร า ยก า รแ ฉของพิ ธีก รฝีป า ก ก ล้าอย่างมดดำ คชาภา ได้แ จ งถึงประเด็นเรื่องลู ก

พร้อมกับลั่นการเป็นภ ร ร ยาซี ศิวัฒน์ นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ซึ่งทางด้านเอมี่ บอกว่า อย่างเรื่องลูก ต อ นนี้คิ ดว่าคงไม่มีแล้ว

เพราะแค่เ ป็ นภ ร ร ย าซีก็วุ่นวายแล้ว ต้องเลยว่า ซีเห็นแบบ นี้ ไม่ใช่เป็นคนง่ า ยๆนะ เรียกว่ามีส า มีเหมือนมีลูกเลย

เพราะอยู่บ้านเขาจะชอบมาอ้อน ง อแ ง จนบางทีเราต้องขึ้นเ สี ย ง แตต่ถ้าเวลาออกไปทำงานก็จะมีอีกมุมที่เป็นผู้ใหญ่เลย

แล้วเรื่องลูก คือตอนแรกเราคุยกันไว้แล้วว่าจะไม่มี พอมีหลานก็อยากมี แต่ด้วยโ .. ค ..วิ. ..ด. เราอยู่กัน ส อ งคนมั นก็ดี มีค ว า มสุ ข เลยคิดว่าไม่มี

แต่ก็ไม่แน่ใจอาจเปลี่ยนใจอีกก็ได้ แค่ช่วงนี้รู้สึกว่าเรามีความสุข สนุก กับการ ทำ ง า นและ ไปเ ที่ ย วกับเพื่อน

เอมี่เล่าต่อว่า เคยเ กื อ บไม่ได้แต่งกันแล้วนะ ก็คนเราคบกันมานาน พอถึงจุดนึงที่มันอิ่มตัว ก็มีเถลไถลบ้าง

จุดที่เ ริ่ มเป็นตัวเ อ งกันมากขึ้น จะรับกันได้ไหม ร ว มถึงต อ นนี้ก็ 16 ปี ที่เราคบกัน

จุดเ ป ลี่ ย นที่หนักสุดก็ช่วงที่แม่ซีเสี ย คือต อ น นั้ น แม่เข้าผ่. า.ตั. .ดก. .ร ะดู. .กเ ข่า แล้วเ สี ยก ะทั นหั น ซึ่งเราทั้งคู่ก็ถ่ายล ะค รกันอยู่

ระหว่างการผ่. า .ตั. ดแม่หั ว ใ จห ยุ ดเต้น ไม่ได้ตั้งตัวกันเลย ในวันที่แม่ซี เ สี ยเป็นวันเดียวกับที่พ่อซีเ สี ย ตอนเขาอายุแค่ 17 ปี ยอมรับมันเหนื่อยมาก กว่าที่จะผ่านมันมาได้

ก่อนหน้าที่คุณแม่เ สี ย เราทั้งคู่เ ค ยคุยถึงเรื่องแ ต่ งง า น แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะแ ต่ งต อ นไหน

พอหลังจากแม่เ สี ยก็ได้ไปเ ปิ ดตู้เ ซ ฟ ก็เห็นมีชุดเ ค รื่ องเ พ ช ร พร้อมป้ายที่ระบุว่า ชุ ดนี้ใ ห้เ อ มี่

แล้วในนั้นมันมีแ ห ว นแ ต่ ง ง า น คือแม่เต รี ย มไว้ให้เรา ทำให้เรารู้สึกตื่นตันใจ แม้กระทั้งตัวซีเองยังไม่รู้

ต่อมาได้มีคนถามถึงเค ล็ ดลั บการใช้ชีวิตคู่ เราก็ไม่ส า ม า ร ถบอกได้ เพราะแต่ละคนไม่เ หมื อ นกัน

บางทีอยู่ด้วยกันก็มีรำคาญกันบ้าง เวลาทะเลาะกันเราไม่เคยข้ามวันกัน ก็ต้องปรับไปด้วยกัน

เอมี่ กับ ซี

เอมี่ กลิ่นประทุม

ซี ศิวัฒน์

Leave a Reply