ปังไม่แพ้กัน น้องเกตุ แฟนเก่าเสี่ยชัช งานเข้ารัวๆ

จากเ ห ตุก า ร ณ์ก่อนหน้านี้ ได้มีการแ ช ร์ค ลิ ปของห นุ่ มให ญ่กระโ ด ดข ว้ างห น้าร ถสาวอายุประมาณ 27

ที่กำลั งจะขั บร ถหนี ซึ่งทางฝ่ายช า ยอ้ า งว่าตนเป็นแ ฟ นของเธอ จนเ ป็ นข่าวดัง

ต่อมาท ร า บว่าฝ่ายชาย ชื่อ เ สี่ ยชัช และฝ่ายห ญิ งชื่อ เกตุฤดี หรือน้องเกตุได้มีเข้าสอ บถ า มเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

โดยเ สี่ ยชัชก ล่ า วว่า รถคันดั งก ล่ า ว ตนเป็นคนซื้ อให้กับน้องเกตุ ในเมื่อเ ลิ กกัน ตนก็จะเอาร ถคื น

และทางด้านน้องเกตุ ได้บอกว่า ตนตั้ งใจที่จะคื นรถให้ตั้ งแ ต่แรก เพราะจะได้ไม่มีอ ะ ไ รติ ดค้ า งกันอีก

แต่ขอให้เ สี่ ยชัชนั้นปิ ดค่าไ ฟแ น นซ์ทั้ งห ม ด ทางด้านเ สี่ ยชัชก็ยอมที่จะปิ ดไ ฟแ น น ซ์ให้ พอข่ า วแ พ ร่ออกไป

ตนก็ถูกกระแ สโ จ มตีห นั ก หาว่าตนไปห ล อ กเ สี่ ยชั ช ตนก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ห ล อ ก เ สี่ ยชัชเ ส น อให้เ งิ น ตนยังไม่รับเลย

และ จะไม่ไปยุ่ งเกี่ ย วกับเ สี่ ยชั ชอีก สุดท้ายทั้งคู่ก็ต ก ล งกันได้ด้วยดี และก็แ ย กย้ายไปดำเ นิ นชี วิ ตของตนเอง

หลังจากนั้นชี วิ ตของ เ สี่ ย ชัช สายเปย์ ก็พ ลิ กผัน ได้รั บทั้งง า นสิ นค้ า และเป็นถึงพ ร ะเ อ ก MV แถมยังเตรียมที่เข้าว ง กา รบั นเทิ ง จนต้องขอคำป รึ ก ษ า อุ๊บ วิริยะ

ล่าสุด ด้านน้องเกตุ สายเท ก็ถู กโจ มตีหนั กจากเ ห ตุก า ร ณ์ เท เ สี่ ยชัช แต่เรื่ อ งร้ า ยก็ก ล า ยเป็นเป ลี่ ย นชี วิ ตของเ ธ อเช่นกัน

จากที่ถู กด่ าม า กมาย ก ลั บเปลี่ยนเป็นคนมาจ้ า งง า นเ ย อ ะขึ้น ซึ่งเ มื่ อก่อนน้ อ งเ ก ตุทำอาชี พข า ยห นูนา

แต่ตอน นี้มาทำรีวิ วสินค้า และถ่า ยแ บ บเสื้อผ้า บางทีก็มีร้ า นมาจ้ า งไล ฟ์สด เรียกว่า งานเ ข้ าแบ บรัวๆ ปังไม่แ พ้กั นทีเ ดี ย ว

เฟซบุ๊คน้องเกตุ

เสี่ยชัช

น้องเกตุ

Leave a Reply