กวินท์ แจงด่วน หลังถูกโยง แร็พเปอร์รักเมีย โกงเงินหลักล้าน เพื่อเปย์เมีย

จากเ ห ตุก าร ณ์ที่มีเพจห นึ่ งออกมาแ ฉกรณี แร็พเปอร์ทรงดีรัก เมี ย โ ก งเ งิ นเพื่อนว งก ารบั นเ ทิ งหลักล้ า น

เพื่อไปซื้อของห รูเ ป ย์เมีย แถมยังมีการแ ฉถึงพ ฤ ติก ร ร มแ ร็ พเปอร์คนดังกล่าวว่าห ล อ กให้น้องเขียนเพลงและนำเอามาใช้

แต่ไม่ยอมให้เค รดิ ตพร้อมโช ว์ห ลั กฐ า นเป็นแชทของน้ อ งที่ถูกติ ดเงินไว้อีก โดยก่อนหน้านั้นมีการคุยกันตลอด

แต่แล้วอยู่ๆ แร็พเปอร์ท ร งดีรักเมี ย ก็หายเงียบไม่ต อ บแ ช ท อีกทั้งพ่อของน้องคนนี้ก็กำลังจะตาย

ทีนี้ชาวเ น็ ตต่างเดาและวิ เ ค ร าะ ห์จากภาพป ริ ศนาต่างๆ ที่ทางเพจนำออกมาแ ฉ โดยการใบ้เป็นอั ก ษ รย่อว่า หรือจะเป็น กว

ล่าสุดนั ก ร้ อ งหนุ่ม กวินท์ ดูวาล หรือ กวินท์3.2.1 ไม่ปล่ อยทิ้ งให้ส ง สั ยนาน เจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวร่ายยาว

เพื่อยื นยั นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงพร้อมกับพิสู จ น์ตัวเอง และจะดำเ นิ นค ดีกับผู้ก ระทำให้ตนเ สี ย ห า ย ระบุว่า ขอชี้แ จ งรายละเ อี ย ดทั้งหมดดังนี้

1. ที่กล่าวหาว่าผมโ ก งเ งิ นล้ า นเพื่ อมาให้กับภ ร รย านั้นไม่ใช่ความจริง เพราะรายได้ที่ได้จากการทำเพลงคือส่วนหนึ่ง แต่หลักๆคือเป็นรายได้ที่มาจากการทำธุ รกิ จร่วมกับภรรยา

2. เรื่องการทำเพลง ตอนนั้นได้ชวนเขามาทำเพลงด้วยกัน ได้มีการพู ด ถึ งค อ นเซปเพลง มีคุณ NINO เป็นโ ปรดิวเซ อร์

ศิ ลปิ นคนที่มาทำเ พ ล งด้วยกัน มาปรับเ นื้ อเพลงของตน ที่แ ต่ งไว้อยู่แล้ว และคิดทำ น อ งเพิ่ม เพื่อให้มันสมบู ร ณ์

และมีต กล งค่าตั วกันที่ 5 หมื่น บางทีกับศิ ลปิ นคนอื่นก็ไปด้วยใจแบบไม่คิดค่าตอบแทน

แต่ศิ ลปิ นคนนี้มีการติดต่อมาหาเพื่อขอเ ป อร์เ ซ น ต์ หลังจากปล่อยเพลงไป ตรงนี้เรามีห ลั กฐ า น

3. เรื่องไม่ตอบแ ช ท ทั้งเราและที มงา นที่อยู่ในส ถ า น กา ร ณ์ต่างรู้กันดีเ ว ล าเราไปทั ว ร์

4. เรื่องของผู้ที่ไม่ห วั งดีนำข้ อมู ลเ ท็ จและข้อมูลส่วนตัวมาเผยนั้น มันทำให้ตัวผมและครอบครัว

รู้ สึ กถึงความไม่ป ล อ ดภัย เราจึงต้องดำ เ .นิ นค. .ดี และที่ว่ามาทั้งห ม ดเป็นความจริง และพร้อมที่จะพิสู จ น์ตัวเอง

โพสต์กวินท์

กวินทร์ – ปุ้มปุ้ย

กวินทร์

Leave a Reply