นุ้ย สุจิรา เครียดหนัก รร.นานาชาติพันล้าน น้ำท่วมพังในวันเดียว

สำหรับนักแ ส ด งที่มีดี ก รีเป็นถึงน า งส าวไท ยป ระจำ ปี 2544 นั่นคือ นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์

ซึ่งปัจจุบัน ได้เป ลี่ ยนตัวเองมาเป็นดาวติ๊ กต๊ อ กที่มีย อ ดไล ท์จากแฟนคลั บถ ล่ มท ล า ย

และนุ้ย สุจิรา แต่งงานกับ ปอนด์ ชยพล ทา ย า ทเ ศ ร ษฐีพั น ล้ า น มีบุตรด้วย2คน คือน้องรดา และน้องรพี

ทางด้านนุ้ย สุจิรา ได้ส ร้ า งโ ร งเรียนนานาชาติย่านป ทุ มธ า นี โดยใช้งบทั้งหมด 1.2พั นล้ า น ติ ดริมแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า จึงส่งลูกทั้ งส อ งคนเข้าเรี ย นที่นี่ด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ทางด้านสา มี ปอนด์ ชยพล ของนุ้ย สุจิรา ได้ออกมาเ ผ ยถึงสถ าน กา ร ณ์น้ำท่ ว ม เนื่องจากมีโ อ กา สที่น้ำจะเข้าท่วมโรงเรียนของตนสูงมาก

เพราะน้ำล้ นต ลิ่ งแล้ว ถ้าเ กิ ดเ พิ่ มขึ้นอีกแค่ 1 เมตร น้ำก็จะเข้าท่ ว มโรงเรียนน า น าช า ติของตนอย่างแน่นอน

ล่าสุด ปอนด์ ชยพล ได้อ อ กมาเผยรูปน้ำท่ ว มขั งเ ต็ มสน ามห ญ้ าของโรงเรียนผ่านทางไอจีส่วนตัว

ไม่ส าม า ร ถต้ า นได้ น้ำมันสู งขึ้นจะล้ นต ลิ่ งทะลั กเข้าท่ ว มหมดแ ล้ ว ต อ น นี้น้ำท่ ว มเ ต็ มสนามที่อยู่ภ า ยใ นโรงเรียนน านาช าติของทั้งคู่

จึงทำได้แค่ทำใจและเ ต รี ยมรั บมือหาทางกั้ นต่อไป เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในอา ค า รห อป ระชุ ม

เมื่อเผยรูปดังก ล่ า วออกไป ก็ทำเอาทั้งบ ร รด าแฟนๆและเพื่อนในวง กา รบั น เ ทิ งต่างเข้ามาแ ส ด งความห่วงใยและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

ทั้งมิค บรมวุฒิ และ แบงค์ คนอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งบอกให้ ร ะวั งพ า ยุลูกที่2 สู้ๆนะ เอาใจช่วยขอให้น้ำลดไวๆ

โ ร งเรี ยนน า น าช า ติ

ปอนด์ – นุ้ย

ครอบครัวนุ้ย

Leave a Reply