สิ้นใจ จากไปอย่างกะทันหัน อัศวิน รัตนประชา

ร่วมอาลัย!ตึ้ง อัศวิน ด้วยสิริอายุ 75

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตพระเอ กนักแ สดงที่โด่งดั งในยุค สำหรับ ตึ้ง อัศวิน รัตนปร ะชา

ที่ล่าสุด ทางเพ จอย่างดาร าภาพย นต์ ได้แจ้งผ่านทางเพ จถึงการสุ ญเสี ยบุคค ลในวงกา รบั นเทิง

เจ้าของฉายา อดีตพระเอกฉี กก ฎของว งกา รอย่ าง ตึ้ง อัศวิน ด้วยวัยอา ยุ 7 5 ปี

ที่อยู่ๆจากไปอย่างก ระทั นหัน เหตุด้ว ยมีอ าการวูบหม ดสติ ห น้าลงไปกั บโต๊ะ ด้านภ รรยาจึงรี บนำส่ ง ร พ.

พร้อมทั้งแพทย์ได้ทำการช่วยเห ลืออย่างเต็ มที่ โดยได้มีการปั้ มหัวใจ ถึง 8 ครั้ง แต่ก็ไม่สามาร ถยื้ อรั้ งชีวิตไว้ได้

โดย ตึ้ง อัศวิน ได้จากไปอย่างสงบในช่วงเวลา 1 5.1 0 เนื่องจ ากโ ลหิ ตเป็นก ร ด พร้อมตั้งสว ดพระอ ภิธร รม ณ วัดม กุ ฏกษัตริยาราม

ด้านประวัติ สำหรับ ตึ้ง อัศ วิน มี ชื่อจริงว่า สายั ณห์ บำรุ งกิจ เ กิด เมื่อ ปี พศ.2 4 8 9

อีกทั้งยังได้มี ได้มีผลทั้ งละครแ ละภาพย นต์ ทั้งจอเงิ น จอทอ ง อย่างมา กมาย ไม่ว่าจะเป็ น

ละครที่โด่งดังอย่าง ส วรร ค์เบี่ ยง-มาย า-อีส า-พระอภั ยม ณี หรือ นาง สาวทอ งสร้ อย

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางทีมงานเพ จข่าวดาร าก็ขอแสดงคว ามเสียใจกับท างครอบค รัวของ ตึ้ง อั ศวิ น ด้วยนะคะ

ภาพของอดี ตนักแสด งชื่อดัง

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

Leave a Reply