ดราม่าหนัก น้องเกตุ รับตัดผมทุกทรง ไม่ใส่ยกทรง

น้องเกตุ แฟ นเ ก่ าเ สี่ ยชัชสายเ ป ย์ ลั่นทำทุกงาน 80ก็เ งิ น ผันตัวมาเป็นช่างตั ดผ ม เ ปิ ดรับตั ดผ มทุกทรง

แต่งตัวแบบนี้ จนถู กด ร าม่ าห นั ก บรรดาช่างตั ด ผ มแห่ไม่พ อใ จกับการก ระทำ ดังก ล่ า ว

ก่อนหน้าที่มีเรื่องราวระหว่างน้องเกตุ สายเท กับ เสี่ยชัช สายเปย์ เป็นก ระแ สร้ อ นร ะ อุในโซเ ชี ย ล

ต่อมาทั้งคู่ได้ออกเคลียร์ และสุดท้ายก็ต ก ล งกันเรี ย บร้ อ ยดี ต่างค นต่างก็ไปดำเ นิ นชี วิ ตของตนเอง

ซึ่งสำหรับน้องเกตุ ส า ยเ ทนั้นช่วงแรกได้เ จ อโ จ มตีอย่างห นั กเพราะหลายค นต่ า งด่า

แต่แล้วก็ก ล า ยเป็นเ ป ลี่ ย นชี วิ ตของเธอ ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคนจ้ า งไปทำงา นทั้งไล ฟ์ขายของ รีวิ วสิ นค้ า เรียกได้ว่า ชีวิ ตนั้นปังมาก มีงานเข้ารั วๆ

ล่าสุด ทางด้าน น้องเกตุ ได้ออกมาเผยผ่านทางเ ฟ ซบุ๊ คของตนเอง ว่ารั บตั ดผมทุกท ร ง รับทุกงาน 80ก็เ งิ น

โดยภ า พดังก ล่ า วเห็นว่า น้องเกตุกำลังยื นตัดผมให้ลู กค้าอยู่ แต่ก็มีคนต าดีเห็นว่าเจ้าตั วนั้นไม่ได้ใส่ย กท ร ง

จนเ ห็ นถึงผิ วข า วข้ า งใ น จึงทำให้บรรดาช า วเ น็ ตหนุ่มๆ เข้ามาสอบถามถึงพิ กั ดร้านกันมากมาย ถือว่าเป็นการตล า ดที่สุดย อ ดจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ก็เ กิ ดด รา ม่ าขึ้นกับเจ้าตัวอีกจนได้ เนื่องจากช า วเ น็ ตบางส่วนไม่เ ห็ นด้ ว ยกับการก ระทำ นี้ ทั้ งตำห นิ ว่า อย่าเอาอ าชี พช่างตัดผม มาทำใ ห้ต่ำ มันไม่ได้ส นุ กด้วย

ค อ มเม้ น ต์

น้องเกตุ สายเท

น้องเกตุ

Leave a Reply