ชีวิตล่าสุด อาต้อ ไกรสีห์ ดารารุ่นใหญ่

อาต้อ ไกรสีห์ ถูกถอนรื้อบ้าน ถูกพาตัวย้า ยอยู่บ้านพักค นชร า

อาต้อ ไกรสีห์ นับเป็นหนึ่ งดาร านักแส ดงรุ่นใหญ่ ที่มีผ ลง านอย่ างมา กมาย

ไม่ว่าจะมีผลงาน และละค รดั งๆ อย่างเ ช่น ค มแ ฝ ก หรือ กุห ล าบเหนื อเม ฆเป็ น ต้ น

แต่เมื่อช่วงหลังมา อาต้อ ไม่มีง านหรืองานแสดงนาน กว่าส ามปี เนื่องจากยุ คของโควิ-ด1 9

อีกทั้งด้วยโรคชร าหลายโร คที่ได้เข้ ามาห าตัว ทำให้ตนเ องนั้นรับเงินช ราเพีย งเดื อนละ 7 0 0 บาท

โดยมีนางเอกสาว อย่างอั้ม พั ชร าภา ได้เข้ามาช่วยเหลือในช่วง แรก ตามด้วยสาวจิ ตอาสาอย่ าง บุ๋ม ปนั ดดา และห นุ่ มบิณฑ์ บันลื อฤท ธิ์

ทุกอย่างสู ญสิ้น ทำธุรกิจส่วนตัว ก็เจ๋ งหม ดตัว ไร้งานมาตล อดช่ว งขอ งโควิ-ด1 9 บ้านที่อยู่ก็กำ ลั งจะถูกรื้อถอนหมด

ทำให้อาต้อ มีความกังวลและมืดแป ดด้าน จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทั้งสามคน หลังจากที่ ทั้งสามคน ได้มีการปรึกษ าห ารือกัน ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ก็เลยได้ตัดสินใจพา อาต้อ มาอยู่บ้าน พักคนช รา บ้านสุขสุ ดท้าย เป็นโครงการของบิ ณฑ์ บันลื อฤทธิ์ ไว้ช่วย เหลือคนชรา

ส่วนเรื่องของที่ล้ ม แล้วหัวไป กร ะแ ท ก ถึงกับทำให้มีผลกระท บต่อส มอ ง เนื่องจ ากวัน นั้น พื้นมั นลื่น

ทำให้หลังๆมา เมื่อเดินอยู่ มักจะมีอาการเ ซๆ ล้มได้ แต่ท้ายสุด อาต้อก็ฝากขอบคุ ณทุกคนที่ช่ วยเห ลือ

ภาพของอั้ม พัชราภา

ภาพของ บุ๋ม ปนัดา

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply