ป๋อ ณัฐวุฒิ เกือบตาย ลั่นอย่าหาทำ หลังถูกกระจกแตกหล่นใส่หัว

อยู่ๆก็เ กิ ดเรื่องราว ที่ทั้งแฟนๆและชาวเ น็ ต ต่างทั้งต กใ จและเป็ นห่วงกับสิ่งที่เ กิ ดขึ้ น

สำหรับพ ระ เ อ ก ดังอย่าง ป๋อ ณัฐวุฒิ ได้ออกมาเผยเรื่องราวผ่านทางไอจีส่วนตัว ซึ่งในคลิ ปดังก ล่ า วจะเห็นว่า

ภ า ย ในห้องน้ำนั้นเต็มไปเ ศ ษก ระจ กที่แ ต กแบบละเ อี ย ดอยู่เต็มพื้น ระบุว่า

ก ระจ กห้ อ งน้ำที่สูง เกือบจะชิ ดข อ บฝ้ าทั้งบ า นแ ต กลงมาใส่หัวตน พร้อมทั้งบอกว่า โช ค ดีที่เป็นเราไม่ใช่ลูก

ทั้งนี้ท ร าบว่ า หนุ่มป๋อพ ย า ย า มที่จะซ่ อ มก ระจ กเอง แต่อยู่ๆมันกลั บแตก ร่วงลงมาอย่างล ะเ อี ย ด

แถมร่ ว งใส่ถู กหัวตัวเองอีกด้วย แต่โ ช ค ดียังเข้าข้าง เนื่องจากเป็นก ร ะ จ กนิ รภั ย ไม่งั้นจ บแ น่ๆชี วิ ต ถึงกับลั่นว่า อย่ าหาทำเอง ต้องให้ช่ า งมาทำ

ต่อมาพ ร ะเ อ กห นุ่ ม ป๋อ ณัฐวุฒิ ได้เผยอีกคลิ ป ทำให้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นกำลั งนั่งก ว า ดเ ศ ษก ร ะ จ กที่แ ต กอยู่เต็มพื้นไปหมด

และบอกถึงอ า กา รบ าด เ จ็ บของตนเอง ว่าตนนั้นมีแ ผ ลที่ถูกเ ศ ษกระจก เป็นแ ผ ลเ ล็ กประมาณ 7-8 จุด ถือว่าฟ า ดเ ค ร า ะ ห์

งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆและเพื่อนใน วงก ารบั นเ ทิ งต่างเข้าแ ส ด งความเป็นห่ ว งกันยกใหญ่

ไอจีป๋อ

ป๋อ

เ ศ ษ กระ จก

Leave a Reply