สุดเศร้า นักร้องดังยุค 80 อ๊อด คีรีบูน เสียชีวิตแล้ว

ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็ อ กและเ ศ ร้ าอย่างมาก สำหรับวงการเ พ ล ง ด้วยทางเพจเ ฟ ซบุ๊ คชมพู ฟรุ๊ตตี้ หรือ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง

โพสต์ไว้อ าลั ยเพื่อนรักอย่าง อ๊อด คีรีบูน นั กร้ อ งดังยุค 80 ที่เ สี ยชีวิตในวัย 57 ปี เวลา 22.15 ของเมื่อวาน 16/10/64 ระบุว่า

อำ ล าเพื่อนรัก อ๊อด คีรีบูน พร้อมทั้งบอกให้ร่วมกันส่งกำลังใจกับค รอ บครั วพี่อ๊อดด้วย

โดยทางแฟนค ลั บและช า วเ น็ ตต่างเข้าไปส อ บถามกันเป็นจำน ว นมากว่าคือเรื่ อ งจริงใช่ไหม และพี่อ๊อดเป็นอ ะ ไ รถึงเ สี ยชี วิ ต

ทางด้านชมพูก็ออกมายื นยั นเรื่องดังก ล่ า วนั้นเป็นเรื่องจริง ส่วนส าเ ห ตุนั้น พี่อ๊อดเป็นป่ ว ยเป็น

โ ร ค.ม. .ะ. .เ. .ร็. .งส .ม อ. งที่รั ก ษ ามานานหลายปีแล้ว จนถึงวันนี้ก็ได้จ า กไปอย่างส ง บ

และยังมีด้านเจ เจตริน ซึ่งเป็นอยู่ว งก า รนักร้ อ งเช่นกัน ก็ออกมาโพสต์ไว้อ า ลั ย ผมโตมากับเ พ ล งพี่

ตอนเด็กผมก็ใช้เพลงของพี่ฝึ กร้ อ ง พี่เป็นทั้งไอด อ ลและแ ร งบันด า ล ใจของผม จะอยู่ใ นใ จของพวกเราตล อดไป

ทั้งนี้ อ๊อด คีรีบูน มีชื่อจริงว่า รณชัย ถมยาปริวัฒน์ เป็นนั กร้ อ ง นักแ ต่ งเพ ล งและนักแ ส ด ง ตั้งแต่ปี 2526

เป็นทั้งนักร้ อ งนำและหัวห น้ าของวงคี รีบู น ซึ่งเพลงที่ทำให้มีชื่อเสี ย งโด่ งดั งเป็นที่รู้จัก คือ

เพลงรอวันฉันรักเธอ และมีผลงานเพลงอีกมากมาย ทั้งเพ ล งคู่แน วลูกก รุงช่วงปี 2527

หลังจากการที่ยุ บวงก็อ อ กอั ลบั้ มเดี่ยวอีกห ล า ยสิบชุด และเคยเ ล่ นหนังเป็นพ ร ะเ อ กเรื่องแ ร ก คือ ความรักของครูฉุย 2532

งานนี้ทั้งแฟนค ลั บและเพื่อนในว งก า รบั นเ ทิ งต่างเข้ามาแสดงความเสี ย ใ จและไว้อ าลั ยให้กับพี่อ๊อด คีรีบูน กันอย่างล้ นหล าม

อ๊อด คีรีบูน

วงคีรีบูน

พี่อ๊อด

Leave a Reply