เติ้ล ธนพล ไม่รอด! ถูกสั่งจำคุก ไม่รอลงอาญา

สำหรับ พ ร ะ เ อ กดั งอย่าง เติ้ล ธนพล ที่มีเรื่องร า วก ล า ยเป็น ค ดี ความ เมื่อตอนปี2560 ได้เช่าตึกทำค า ร์ แ ค ร์

ใน จั ง ห วั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า และมี ปั ญ ห าไม่ยอม ชำ ร ะ ค่าไฟ จนถูกยก ห ม้ อ มิ เ ต อ ร์ไฟ

ต่อมา เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ พบว่ามีการ ลั ก ล อ บต่อไฟ ห ล ว งใช้แบบไม่ผ่านหม้อ จึงมีการไป แ จ้ ง ค ว า ม เพื่อเอา ผิ ด ไว้ที่สภ.ฉะเชิงเทรา

ทางด้านหนุ่มเติ้ล ได้ออกเผยว่าเป็นเรื่องที่ เ กิ ด ความเข้าใจผิดกัน ด้วยความตนอาจจะ ลื ม จ่ายและไป เ ค ลี ย ร์เรียบร้อยแล้ว

และช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี 2562 หนุ่มเติ้ลได้ถูก ดำ เ นิ น ค ดี ข้ อ ห า ลั ก ทรัพย์ในเรื่อง ลั ก ล อ บ ใช้ไฟ ห ล ว ง

ศาลได้ตัดสินให้เติ้ล ธนพล จำคุก 5 ปี แต่เจ้าตัวยอมรับผิด จึงถูก ล ด โ ท ษเ ห ลื อ ให้จำ คุ กเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

หลังจากนั้น ท น า ย ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มได้ยื่น ห ลั ก ท รั พ ย์เข้า ปร ะ กั น ตั ว หนุ่มเติ้ล เพื่อสู้ ค ดี

ล่าสุดช่วงสายวันนี้ 19/10/64 ได้มีรายงานว่า ศ า ล ฎี กาได้อ่านคำ พิ พ า ก ษ า ที่ยืดตาม คำ สั่ ง ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ให้จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา

ทั้งนี้เมื่อวาน แฟนสาว นิวนิว เอวเด้ง ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตราแกรมของตนเอง ทำนองว่า ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร จะอยู่ข้างๆเสมอและไม่ทิ้งกัน

โพสต์นิวนิว

หนุ่มเติ้ล

เติ้ล กับ นิวนิว

Leave a Reply