แซม ยุรนันท์ กับเจ้าของโรงแรมที่เยอรมัน

สำหรับ นั ก แ ส ด งดังรุ่นใหญ่อย่าง แซม ยุรนันท์ ที่อยู่ในวงการ บั น เ ทิ ง มามากกว่า 20 ปี

และ ฝี มื อ การ แ ส ด ง นั้นเข้าถึง บ ท บ า ท อย่างเต็มที่ เรียกว่าแ ฟ น ค ลั บ ทั้งรุ่นเล็กและใหญ่ ติ ด ต า ม กันมากมาย

โดยผลงานที่ โ ด ด เ ด่ น คือ ปี ก ม า ร ส ว ร ร ค์ เ บี่ ย ง และผลงานอื่นๆอีกทั้งด้านการ แ ส ด ง พิ ธี ก ร นั ก ร้ อ ง

ช่วงปี2548 ได้ลง ส มั ค ร สส. ส่วนครอบครัวนั้น แซมได้ แ ต่ ง ง า น กับ มุก มาริษา มีบุตรด้วยกันสองคน

ทั้งนี้ยังนำชื่อลูกทั้งสองคนมาตั้งเป็นชื่อ ธุ ร กิ จ ของตนด้วย ต่อมาช่วงหลังๆ จะไม่ค่อยเห็นหนุ่มแซม ออกตามสื่อต่างๆ

เนื่องจากเจ้าตัวได้หันมาทำ ธุ ร กิ จ ส่วนตัวหลายอย่าง จนมี ชื่ อ เ สี ย ง ในวงการบั น เ ทิ งและ ธุ ร กิ จ

ล่าสุดด้าน แซม ยุรนันท์ ได้โพสต์ถึง ธุ ร กิ จ โ ร งแ รมของตน ที่ตั้งอยู่ใน ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ผ่านทางไอจีของส่วนตัว ระบุว่า

เป็นค ว า ม ภู มิ ใ จของคนไทย ที่ทำ ธุ ร กิ จ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ พร้อมทั้งบอกว่า เจ้าของ ป ร ะ เ ท ศ ได้ยอมให้นำ

ธ ง ช า ติ ไทยมาติดด้านหน้าของโรงแรม อีกทั้งพนักงานยัง แ ส ด ง การ ต้ อ น รั บ แบ บ ไ ท ยได้อย่างสวยงาม

รวมไปถึง อ า ห า รและบ ริ ก าร ต่ า งๆที่เป็น ส ไ ต ล์ของไ ท ย ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะมาถึงวันนี้ได้ ก็ รู้ สึ ก ภู มิ ใ จมากที่ทำได้ สำ เ ร็ จ

บรรยากาศรอบโรงแรม

ครอบครัวแซม

แซม

Leave a Reply