โป๊งเหน่ง อาการทรุดหนัก ปอดทะลุ เดินไม่ได้

สำหรับ ต ล ก ชื่อดัง โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ที่ก่อนหน้านี้ได้มี ข่ า ว ว่า เจ้าตัวนั้นถูก ห ว ย หลาย ง ว ด ติ ด ต่ อ กัน

แต่ชีวิตต้องเจอกับ ม ร สุ ม หนัก เพราะ ป่ ว ย หนัก จนถึงขั้นเข้า โ ร ง พ ย า บ า ล เ กื อ บ ที่จะเอาชีวิตไม่ ร อ ด

ล่าสุดทางด้าน นั ก แ ส ด ง ตลกอย่าง เป็ด เชิญยิ้ม เพิ่งได้ทราบ ข่ า ว ของโป๊งเหน่งว่า ป่ ว ย หนัก ก็ ต ก ใ จ หนักมาก

ได้ออกมาเผยว่า ตน ติ ด ต่ อ หา โป๊งเหน่ง เพื่อที่จะขอคิวงาน แต่โป๊งเหน่ง บอกแค่เพียงว่ายังไม่ ส ะ ด ว ก โดยไม่บอก อ ะ ไ ร เลย

ตนมารู้ทีหลังจากนุ้ย เชิญยิ้มว่า โป๊งเหน่งนั้นมี อ า ก า ร ท รุ ด หนัก และไม่ ส า ม า ร ถ ที่จะเดินได้ รอเข้ารับการ ผ่. า .ตั . ด

ด้วยความที่อาเป็ด รู้จักกับโ ป๊ ง เ ห น่ ง มานานแล้ว ก็พอจะรู้ นิ สั ย ว่า โป๊งเหน่งเป็นคนที่ สู บ บุ ห รี่ เยอะมาก เลิกไม่ได้

จน ป อ ด เริ่ม ท ะ ลุ ก็เข้า ร พ . รั ก ษ า ตั ว มาเรื่อยๆ ก็พยายามเตือนมาตลอด แต่เขาไม่ยอมฟัง ก็ยิ้มแล้วหัวเราะ

เราก็เป็นห่วง เพราะอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกันมานานถึง 30 ปีได้ มันเหมือนคนในครอบครัวไปแล้ว

ต อ น นี้ โป๊งเหน่งมี อ า ก า ร ป อ ด ท ะ ลุ เยอะมาก เดินไม่ได้ พอเดินแล้ว จ ะ รู้ สึ ก เหนื่อย เลยต้องใส่ ผ้ า อ้ อ ม ผู้ใหญ่ไว้

เป็ด เชิญยิ้ม

โป๊งเหน่ง กับ นุ้ย

โป๊งเหน่ง

Leave a Reply