แพท ณปภา เผยสาเหตุ ที่ลูกอาจต้องเรียนซ้ำชั้น

สำหรับคุณแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว สุ ด ส ต ร อ ง อย่างแพท ณปภา ที่มีผลงานมากมายทั้งด้าน แ ส ด ง และ พิ ธี ก ร ร า ย ก า รต่างๆ

ก่อนหน้านี้มักจะมี ก ร ะ แ ส ข่ า ว กับหนุ่มๆ อยู่เรื่อย ซึ่งก็ได้ออกมา ต อ บ อย่าง ชั ด เ จ น ว่าตนนั้นยังโ ส ด ส นิ ท

ล่าสุด ได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ที่ทำเอาคุณแม่คนสวย แพท ณปภา เกิด อ า ก า ร เ ค รีย ดหนัก เป็นเรื่องของลูกชาย น้องเรซซิ่ง

โดยเจ้าตัวเผยว่า ตนเห็นว่าโ ร งเ รี ย น อื่นเริ่มเปิดแล้วจึงได้โทรไปหา ค รู ป ร ะ จำ ชั้ น เพื่อ ส อ บ ถ า ม เรื่องการเปิดเรียน ทางครูของลูกชายก็ได้บอกว่า

เรซซิ่งอาจจะต้อง เ รี ย น ซ้ำ ชั้นอนุบาล 2 ได้ให้ เ ห ตุ ผ ลว่า เรซซิ่งยังทำ ก า ร บ้ า น ตามที่ ม อ บ ห ม า ยไม่ได้ เช่น

ชูนิ้วขึ้นมา แล้วให้น้องตอบเลขตามจำนวนนิ้ว แต่น้องตอบไม่ได้ทันที ต้องไล่นับ 1 ใหม่ จนครบจำนวนนิ้วที่ครู โ ช ว์

และยังมีหลายๆอย่าง แต่เดี๋ยวรอ วั ด ผลใหม่อีกครั้ง ถ้าน้องทำได้ ก็ ส า ม า รถ เ ลื่ อ น ชั้นได้

ครูได้พูดต่อว่า ถ้าไม่เปิดเทอมเดือนมกราคมนี้ น้องเรซซิ่งก็ต้อง เ รี ย น ซ้ำ ชั้น

เมื่อทางคุณแม่แพท ไ ด้ ยิ น เช่นนั้น ก็ปล่อย โ ฮ ทันที ด้วยที่ตนต้อง ทำ ง า น ด้วย แล้วเวลาที่ลูก เ รี ย นตรงกับที่ตนทำงาน

จึงไม่มี เ ว ล า ที่จะคอยดูเขา เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขา อีกอย่างคือเรื่องค่า เ ท อ ม ที่ต้อง จ่ า ย อีก

ไม่ใช่ว่าเรา ส น ใ จ ลูก ก็พ ย า ย า มที่จะสอน แต่ก็ไม่ได้นาน ก ล า ย เป็น ท ะ เ ล า ะ กันอีก

เราก็ต้อง เ สี ย เ งิ นเพิ่ม เพื่อจ้างครูมาสอนต่างหาก ยุ ค นี้เป็น อ ะ ไ ร ที่น่า ส ง ส า ร ทั้งตัวเด็ก และ พ่ อ แ ม่ เลย

แพท ณปภา

แพท กับ เรซซิ่ง

ลูกชายแพท

Leave a Reply