เห็นแล้วคิดพ่อ! ป๋อ ช่วยอาหมู ป่วยหนัก เดินไม่ได้

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มผิวเข้มอย่าง ป๋อ ณัฐวุฒิ ที่ผลงานมากมาย ได้ แ ต่ ง ง า นใช้ ชี วิ ต คู่กับเอ๋ พรทิพย์

และมีลูกชายด้วยกันถึง 2 คน คือ น้องภู และน้องเภา ปัจจุบัน หนุ่มป๋อมี ธุ ร กิ จ ร้านอาหารกล่องชา 24 อีกหลายสาขา

ทั้งนี้หลายคนมักจะเห็นหนุ่มป๋อ ออกมา ช่ ว ย เ ห ลื อ สังคมอยู่ตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกัน หนุ่มป๋อออกมาให้ความ ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส อาหมู คมกฤช

ที่ก่อนหน้านี้ได้ที่มี อ า ก า ร เ ห นื่ อ ย ห อ บ ห า ย ใ จ ไ ม่ อ อ ก จนต้อง ห า มส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล ด่ ว น

แล้วพบว่าอาหมู ป่ ว ย เป็น โ ร ค หั ว ใ จ ข า ด เ ลื อ ด และ น้ำ ท่ ว ม ป อ ด ทางด้านแพทย์ได้เผยถึง

อ า ก า ร ว่าอาหมู มีเส้น เ ลื อ ด ตี บ แต่ก็มาพบว่ามี เ ลื อ ด ออกในกระเพาะ จึงต้อง ดู ด เ ลื อ ด ออก และใส่ เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย ห า ย ใ จ อาหมูนั้นยัง รู้ สึ ก ตั ว ดี

แต่ด้วยความที่ต้อง รั ก ษ า ตัวเป็นเวลานาน จึงต้องใช้ เ งิ น ในการ รั ก ษ า จำนวนมาก

ซึ่งหนุ่มป๋อ ได้ทำการ ร ะ ด ม ทุนเพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ เพราะพ่อของตนก็เคยเป็น แ บ บ นี้ จึงเข้าใจ ค วา ม รู้ สึ ก และเป็นห่วงอย่างมาก

ยิ่งตนเห็นอาหมูก็ทำให้คิดถึงพ่อ ตนจึงอยากใช้ช่องทางของตนเป็นการบอกต่อความดี

งานนี้หลังจากแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและช่วย ก ร ะ จ า ย ข่ า ว ออกไป

ทำให้ได้รับการ บ ริ จ า คเป็นจำนวนมาก ต้องบอกเลยว่าหนุ่มป๋อนั้น เป็น พ ร ะ เ อ ก ทั้งในจอและนอกจอจริงๆ ขอชื่นชมในความดีครั้งนี้ด้วย

ครอบครัวป๋อ

หนุ่มป๋อ

อาหมู

Leave a Reply