มดดำ ช็อกหนัก แฟนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา

สำหรับ พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า อย่าง มดดำ คชาภา ที่มีเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็น พิ ธี ก ร หลายรายการ และยังมีผลงานด้าน ก า ร แ ส ด ง อีกด้วย

ในวงการ บั น เ ทิ ง นั้นมดดำจะร่วมงานกับหนุ่ม กรรชัยบ่อย จนทั้งคู่มีความ ส นิ ท ส น ม กันอย่างมาก

ล่าสุดด้านมดดำ มาทำหน้าที่ พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ข่ า ว ใส่ใข่ ที่มีหนุ่ม กรรชัยเป็น พิ ธี ก ร ร่วมด้วย

มีช่วงหนึ่งที่ กรรชัยได้ พู ด ถึ ง เรื่องราวที่เคย เ กิ ด ขึ้ น ใน อ ดี ต ของมดดำ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดังกล่าว เพื่อเป็น อุ ท า ห ร ณ์ ว่า

มันเป็น จุ ด เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ของตนเองเลย เพราะเมื่อก่อนนั้น ตนยอมรับว่าเคย เ ล่ น ย า แต่แค่ช่วยทำให้ น อ น ห ลั บ เที่ยวสนุกแค่นั้น

ก็ เ ค ย ถู ก ร ว บ แล้วนำของไปทิ้งไว้ในห้องน้ำ กรรชัยจึงบอกว่ามดดำเล่าให้ฟังว่า มีเรื่องที่ทำให้ ก ลั วไปเลย

ก็คือวันนั้นมดดำกำลังนั่งทำ สิ่ ง ไ ม่ ดีกับ แ ฟ น ห นุ่ ม อยู่ แต่ขอบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้มัน เ กิ ด ขึ้ น มานานหลายสิบปีแล้ว

ต อ นนี้ เขาเป็นคนดีแล้ว เล่าต่อว่า อยู่ๆมี ตำ ร ว จ ขึ้นไป เ ค า ะ ห้อง ก็ไป เ ปิ ด ป ร ะ ตู

ทาง ตำ ร ว จ ก็บอกว่า มีเพื่อนก ร ะ โ ด ด ลงไปข้างล่าง แล้วถูก เ ห ล็ ก เ สี ย บ อ ก เ สี ย ชี วิ ต

มดดำก็เลยเสริมว่า เรื่องนี้ แ ห ล ะ ที่ทำให้ เ ลิ ก เลย ส มั ย ก่อนตามบ้านจะมี เ ห ล็ ก แ ห ล ม ๆ

ตอนนั้นที่เราเห็น ส ภ า พ แ ฟ น น อ น เ สี ย ชี วิ ตคาเหล็ก คือมันทำ อ ะ ไ ร ไม่ถูกเลย แบบช็ อ ก ไปเลย

เพื่อนก็เลยพูดกันว่า ถ้ายังไม่เลิก ต่อไปก็ต้องเป็นเราแน่ๆ ด้วยความที่ ก ลั ว มากและ ชี วิ ต เริ่ม แ ย่ ก็เลย ตั ด สิ น ใ จ เ ลิ ก เลย

มดดำได้ทิ้งท้ายว่า เมื่อก่อนของพวกนี้มันไม่ อั น ต ร า ยเ หมือนทุกวันนี้ มัน อั น ต ร า ย ถึงชีวิต เพราะ โ ล ง ศ พ ไม่ได้มีไว้ใส่แค่คนแก่

หนุ่ม กับ มดดำ

กรรชัย

มดดำ คชาภา

Leave a Reply