มีน พิชญา รับเลิก แฟนไฮโซหนุ่มแล้ว

สำหรับ น า ง เ อ ก ดัง อย่าง มีน พิชญา วัฒนามนตรี ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร จากการ ป ร ะ ก ว ด มิ ส ที น ไ ท ย แ ล น ด์ 2006

และได้เริ่มเป็น นั ก แ ส ด ง จนขึ้นแท่นเป็น น า ง เ อ ก ชื่อดัง ซึ่งมี ผ ล ง า น มากมายทั้งด้าน แ ส ด ง และด้าน ร้ อ ง เ พ ล ง

ก่อนหน้านี้ ได้ถูก จั บ ต า มองเรื่องความ รั ก ความ สั ม พั น ธ์ กับ แ ฟ น ห นุ่ ม ไ ฮ โ ซ โอ๊ต พิทักษ์

โดยสาวมีน มัก อ อ ก มาโ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ออกแนวว่า ตนเองนั้น โ ส ด ทำให้หลายคนต่าง ส ง สั ย

สาวมีนนั้น เ ลิ ก ร า กับ ไ ฮ โ ซ ห นุ่ ม หรือแค่ ง อ น กันเฉยๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับ ค ว า ม ยื น ยั น จากปากของทั้งคู่

ล่าสุด สาวมีน พีชญา ได้ออก เ ผ ย ถึงเรื่องราว ค ว า ม รั ก ของตนผ่านช่อง ยู ทู ป ร า ย ก า ร The Driver ว่า ตนไม่ เ ค ย พู ด ที่ไหนเลย ที่นี่เป็นครั้งแรก

ทางด้านสาวมีนก็ได้ให้การ ย อ ม รั บ ว่า ตนนั้น เ ลิ ก กับ ไ ฮ โ ซ หนุ่มโอ๊ตมาสักพักแล้ว ตอนนี้โสด ดังนั้นจึงมีการ พู ด ถึ ง แ ฟ น เ ก่ า

สาวมีนรีบตอบทันที ว่าขอไม่ พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง อ ดี ต เพราะกำลังจะ มู ฟ อ อ น ถ้าถามว่ามีคนมาจีบไหม ก็ยังไม่มี

ด้วยความที่คนอื่นอาจไม่รู้หรือไม่ แ น่ ใ จก็ได้ อีกอย่างเราก็ไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้ด้วย

พร้อมทั้งเผย ส เ ป ก ของหนุ่มที่ตนชอบ นั่นคือ เป็นคน อ า ร ม ณ์ ดี ห ล่ อสู ง แบบ พ ร ะ เ อ ก เ ก า ห ลี

ส่วนเรื่องที่ว่าเป็น น า ง เ อ ก ส าย เ ป ย์ สาวมีนก็ยอมรับ เพราะตนเพิ่งจะ เ ป ย์ ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ไป 1 ล้ า น บ า ท

สาวมีน

สาวมีน ไฮโซโอ๊ต

ภาพจากรายการ

Leave a Reply