ลีโอ พุฒ หลังแน่นหน้าอก เสี่ยงหลับไปเฉยๆ

สำหรับ อ ดี ต ส มา ชิ ก วง Room 99 อย่าง ลีโอ พุฒ ที่เริ่ม เ ข้ า ว ง ก า ร จากการเล่นเอ็มวีเพลง และมีผลงานด้านการแสดงอีกมากมาย

ชีวิตส่วนตัว ได้ แ ต่ ง ง า น กับ เบส จันทร์พิมพ์ มีลูกชายด้วยกัน 1 คน น้องคีตะ ปัจจุบัน แ ย ก กั น อยู่

ล่าสุดก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างตกใจกันยกใหญ่ เนื่องจาก อ ดี ต นั ก ร้ อง ลีโอ พุฒ

ได้ออกมาเผยผ่านเฟซบุ๊คของตน ซึ่งเป็นการเล่าเรื่อง อ า ก า ร ป่ ว ย ที่คิดว่าไม่ได้เป็น อ ะ ไ ร มาก แต่ เ กื อ บเอาชีวิตไม่รอด ระบุว่า

ตนนั้นมีอ า ก า ร แ น่ น ห น้ า อ ก แต่ไม่มี แ ส บ ค อ หรือ เ ร อ เ ป รี้ ย ว แบบกรดไหลย้อน จึงคิดว่า คงยกของหนัก

ก็ สั ง เ ก ต ตัวเองมาเรื่อยๆ มันเริ่มเป็น ห นั ก ขึ้น มี ร้ า ว ลงไปที่ แ ข น ซ้ า ย เลย ตั ด สิ น ใ จ มาหาหมอ

ก็ทำการ ต ร ว จ ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า หัวใจ อั ล ต ร้ าซ า ว์ ด ทุกอย่างปกติ จนมาพบความ ผิ ด ป ก ติ ตอนเดินสายพาน

เพราะ อ า ก า ร โ ช ว์ ให้เห็นว่า ร่างกายมี ปั ญ ห า หมอก็เลย ต ร ว จ อย่าง ล ะ เ อี ย ด อีกที

ในที่สุดพบว่า มี เ ส้ น เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตี บ ถึง 90% อาจมี สิ ท ธิ์ ที่จะ น อ น ห ลั บ ไปเฉยๆเลย

ตนอยากจะ เ ตื อ น ทุกคนว่า ถ้ามี อ า ก า ร แ ป ล กๆ เ กิ ด ขึ้ น อย่าปล่อยไว้ ควรรีบหา ห ม อ อย่างเร็วที่สุด

หลังจากนี้ไป ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ ป ร ะ ม า ท อีก จะดูแลตัวเองมากขึ้น มัน รู้ สึ ก เหมือนเราได้ เ กิ ด ใหม่

โพสต์ลีโอ พุฒ

ลีโอ พุฒ

อ ดี ต นั ก ร้ อ ง ดัง

Leave a Reply