หม่ำ จ๊กมก ฟาดเดือด พวกผมไปทำอะไรให้ ปมว่าคนอีสาน

ก่อนหน้านี้มี ป ร ะ เ ด็ น เ ดื อ ด ใน โ ซ เ ชี ย ล กรณี ได้มีกลุ่ม ค ลั บ เ ฮ้ า ส์ สร้างห้อง พู ด ถึ ง คนอีสาน

ในทางที่ใช้ คำ ห ย า บ พู ด เ .ห. ยี .ย. ด ค น อี ส า น ทำเอาที่หลายคนต่างก็ ไ ม่ พ อ ใ จ โดยเ ฉ พ า ะ ค น ใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

ที่เป็น ลู ก อี ส า น ก็ไม่ พ อ ใ จ กับ ก า ร ก ร ะ ทำ ของกลุ่ม เ .ห . ยี. .ย. .ด คนอีสาน ได้มีการ วิ จ า ร ณ์ ถึงพ ฤ ติ ก ร ร มของกลุ่มนี้ต่างๆนาๆ

ล่าสุด สำหรับ ต ล กชื่อดัง ลู กอี ส า น อย่าง หม่ำ จกม๊ก ถึงกับ ท น ไ ม่ ไ ห ว จนต้องออกมาฟาดถึง ป ร ะ เ ด็ น ดังกล่าว ว่า

ก็ไม่รู้ เ ห มื อ นกันว่าพวกผมไปทำ อ ะ ไ ร ให้นักหนา ก็ ข อ โ ท ษ แทนด้วย ไม่รู้ว่า แ ผ่ น ดิ น ร า บ สู ง ผมไปทำ อ ะ ไ ร

ถึงต้องมาว่ากัน ข น า ด นี้ ก็อยากให้ เค า ร พ สิ ท ธิ ส่วนตัวกัน เพราะเมืองไทยมีถึง 4 ภาค แต่ละภาคก็มี วั ฒ น ธ ร ร ม ต่างกัน

ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ถ้าคิดว่า แ ผ่ น ดิ น ร า บ สู งไม่ดี ก็ไม่ว่า แต่พวกพี่ไม่ได้ไปทำ อ ะ ไ รให้เลย ถ้ารู้ สึ ก ว่ า สบายใจที่จะทำ แ บ บ นี้ ก็ไม่ว่า

แค่อยากบอกว่า ที่ไม่เขาออกมาพูดหรือ ต อ บ โ ต้ เขาก็ ไ ม่ ไ ด้ โ ง่ นะ ไม่อยากไป ต่ อ ป า ก ต่ อ คำ ทำแล้วมีความสุขก็ทำไป ต า ม ส บ า ย

หม่ำจ๊กมก

หม่ำ – ภ ร ร ย า

ครอบครัวหม่ำ

Leave a Reply