กาย รัชชานนท์ รวยไม่รู้ตัว รับมรดก 300 ล้าน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม กาย รัชชานนท์ ที่มีผลงานด้านการ แ ส ด ง มากมาย และยังเคยออก อั ล บั้ ม เ พ ล ง ของตนเองอีกด้วย

ต่อมาได้ แ ต่ ง ง า น กับ ฮารุ ยามากูชิ มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ น้องคิริน น้องไนร่า น้องเอเดน

ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมา พู ด ถึ ง เรื่องที่ได้รับมรดก 300 ล้าน เป็น ส ถ า น ที่ ที่มีไม่กี่แห่งในลาว

ต้องบอกก่อนเลยว่า เ ว ล า เ ป ลี่ ย น ไปหลายอย่างก็ต้อง เ ป ลี่ ย น ไปตาม

วันนี้เราจะพามาชมบ้าน โ บ ร า ณ ที่เป็น ม ร ด ก ของหนุ่มกาย รัชชานนท์ ตั้งอยู่ ป ร ะ เ ท ศ ลาว

ต อ น นี้ เจ้าตัวเผยว่า ตนกำลังจะ เ ป ลี่ ย น บ้านให้เป็น โ ร ง แ ร ม โดยมีชื่อว่า เ ฮื อ น ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง

ทั้งนี้หนุ่มกายได้บอกว่า บ้าน ห ลั ง นี้ เป็น เ รื อ น วั ฒ น ธ ร ร ม ของคุณพ่อที่ ล ง ทุ น ไปถึง 300ล้าน

และยังเป็น ม ร ด ก โ ล ก ที่มี อ า ยุ ถึง180ปี มันมีแค่ไม่มีกี่หลัง ถ้าจะ ซ่ อ ม แ ซ ม ก็อยากให้เหมือนเดิมทุกอย่าง

แบบ ภ า ย ใ น บ้านมีเสากลม 5 ต้น เสาเหลี่ยม 1 ต้น ชั้นสองมีช่องลม โดย ช่ อ ง ล ม ทางชาวลาวเชื่อว่า

ถ้ามีคน ต า ยในบ้าน วิ ญ ญ า ณ จะออกจากช่องนี้ จึงเรียกว่าช่อง วิ ญ ญ า ณ ที่ลาวจะมีกฏว่า ถ้ามีคนมานอนค้างที่บ้านต้องทำเรื่องแจ้ง

ในส่วนของ เ ฮื อ น ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง ก็จะเริ่มทำเป็นเรือน วั ฒ น ธ ร ร ม ร้านอาหารและก็จะมี โ ช ว์ เกี่ยวกับของ วั ฒ น ธ ร ร ม ของที่นี่

ถึงจะ ข ย า ย เป็น โ ร ง แ ร ม แต่ที่ลาวนั้น เ ว ล า จะสร้าง อ ะ ไ ร ต้องระบุ ชั ด เ จ น และขอ อ นุ ญ า ติ ก่อน

ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็น ธุ ร กิ จ ร้ อ ย ล้ า นของหนุ่มกายเลยก็ว่าได้ ซึ่งหนุ่มกายจะ ส า นต่อครอบครัวที่ลงทุนไว้

เพราะพ่อนั้นเป็น นั ก ก ฎ ห ม า ยและ ที่ ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ด้านการ ล ง ทุ น และร่วม ล ง ทุ นกับเพื่อนที่ลาวมานานแล้ว

บ้านกาย

ครอบครัวกาย

กาย-ฮารุ

Leave a Reply