เผยชีวิต คุณย่าอุไรวรรณ แม่สามีชมพู่

สำหรับคุณแม่อุไรวรรณ หาญอุดมสุข แม่ของหนุ่มน๊อต วิศรุต ส า มี น า ง เ อ ก ดังอย่างชมพู่ อารยา ได้รับ ร า ง วั ล แม่ดีเด่นในปี2560

เป็นแม่ผู้บำ เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อ สั ง ค ม แถมยังเป็นรองประธาน บ ริ ษั ท เ ร เ ซ อ ร์ ไ ว ร์ เ วิ ร์ ค ส จำกัด มีลูก 4 คน

ได้เผยว่า ที่ผ่านมาเรา ทำ ห น้ า ที่ทั้งแม่ ลูก นายจ้าง ที่ทำทุกอย่างก็คืออยาก ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม แบบไม่หวังสิ่ง ต อ บ แ ท น

หรือเรียกว่า ปิ ด ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ ที่ผ่านมาก็ได้นำ เ งิ นไปช่วยเด็กใน ส ถ า น พิ นิ จ ร่วมกับ ส ภ า สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์

และยัง ยื ด ห ลั ก ความ ก ตั ญ ญู ต่อ ผู้ มี พ ร ะ คุ ณ เพราะตอนเป็นลูก เพื่อน หรือแม่ เราก็ ทำ ห น้ า ที่ อย่างเต็มที่

ด้วยความที่เราต้อง เ ลี้ ย งลูก4คนและยังต้องช่วยงาน ส า มี เพื่อหา เ ลี้ ย ง ดู ครอบครัว

ในด้านการ เ ลี้ ย ง ลูกของแม่อุนั้นคือต้องเป็นคนดี ก ตั ญ ญู รู้คุณ ซื่ อ สั ต ย์ ขยัน อดทน ป ร ะ ห ยั ด ลูกทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง

ระหว่างที่ เ ลี้ ย ง ลูกในตึกแถว ตนก็จะขายของไปด้วย โดยตอนเช้าจะเป็นคนไปส่งลูกที่ โ ร ง เ รี ย น ตอนเย็นให้ลูกๆนั่งรถเมล์ ก ลั บ กันเอง

อยู่บ้านก็ต้องช่วยทำงาน เช่นช่วยพับถุง ต้องทำงานเสร็จก่อนถึงจะได้ไปเล่นกับเพื่อน ต อ น นี้เขาก็ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ กันทุกคน

ลูกสาวคนโตช่วย ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ห ล อ ดไฟฟ้าของครอบครัว ลูกสาวคนที่สอง ทำ ธุ ร กิ จ ห อ พั ก บ้ า น จั ด ส ร ร และส น า ม แ บ ต มิ น ตั น

ส่วนลูกชายคนที่3 น๊อต วิศรุต ส า มี ของชมพู่ อารยา ได้ เ สี ย ส ล ะ ตัวเองเพื่อรับช่วง ดู แ ล ทุกอย่างแทนพ่อ

ส่วนคนเล็ก โน๊ตนั้นมี ธุ ร กิ จ ส า ย ไ ฟ อีกทั้งตนยัง เ ลี้ ย ง คนงานด้วย แบบใครทำตัวดี ก็จะช่วยส่งลูกให้เรียน นับว่า ช่ ว ย เ ห ลื อ มาหลายร้อยคนก็ว่าได้

คุณย่าอุไรวรรณ

คุณย่ากับหลาน

ชมพู่-น๊อต

Leave a Reply