ศรีริต้า เรียกค่าเสียหาย 1 ล้าน

สำหรับ น า ง เ อ ก ดัง ศรีริต้า เจนเซ่น ที่เข้าวงการตั้งแต่อายุ 13 เริ่มจากการถ่าย โ ฆ ษ ณ า จนเป็นถึง น า ง เ อ ก ที่มีผลงานมากมาย

และได้ แ ต่ ง ง า น กับนั ก ธุ ร กิ จหนุ่ม ห ล่ อ กรณ์ ณรงค์เดช และมีลูกด้วยกันคือน้ องกวินทร์

ล่าสุด ทางด้านศรีริต้า และส า มี กรณ์ พร้อมด้วยท น า ย นิด้า ได้เดินทางไปที่ศ า ล อ า ญ า รัชดา เพื่อ เ บิ ก ความ

และไต่สวนใน ค ดี ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท โดยการ โ ฆ ษ ณ า ทำให้ได้รับความ อั บ อ า ย ที่เป็น สื่ อ สิ่ ง ล .า. .ม .ก

โดยทางด้านสาวริต้าได้เผยว่า ตนมา เ บิ ก คว า มและไต่สวน มู ล ฟ้ อ ง ของเรื่องที่เ กิ ด ขึ้ น ปีแล้ว เป็นค .ดี อ. า .ญ .า

ที่เอาผิดกับคนที่นำ ค ลิ ปไป ตั ด ต่ อ เผยแพร่ ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นตน พร้อมทั้ง ยื น ยั น ว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน

เพราะเขาเอารูปจากไอจีแล้วนำไป ตั ด ต่ อ ใน ค ลิ ป โ. .ป๊ ฝ รั่ ง ทำให้คนอื่น เ ข้ า ใ จ ผิ ด คิดว่าเป็นตัวเอง

เป็น เ ห ตุ ก่อให้ เ กิ ดความ เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง และลด ท อ น คุ ณ ค่ าและ ศั ก ดิ์ ศ รีของตน ที่ผ่านมาตนทำแต่สิ่งดีๆ

ทำงานอย่างตั้งใจรักใน อ า ชี พ ของตน มันจึงเป็นเรื่องราวตั้งใจให้ตน เ สื่ อ ม เ สี ย อย่างมาก ทางด้านคู่กรณี เขารู้ตัว วันนี้ไม่ได้มา

แต่เราไม่ได้ ยื น ยั น ว่าเป็นเขาที่ ตั ด ต่ อ หรือปล่อย ค ลิ ป แต่เรายืนยันแค่ส่วนที่เรารู้ เพราะบุคคลดังกล่าวนั้น

นำรูปริต้ามาเผยช่วงก่อนเปิด ค ลิ ป และระบุข้อความว่า วาปศรีริต้า จึงเป็นเหตุให้หลายคนที่เห็นเชื่อว่าเป็นริต้า

ทั้งนี้ทางด้าน ส า มี กรณ์ ยังเผยว่า เห็นด้วยในการ ดำ เ นิ น คดี เพราะทำให้ ภ ร ร ย า ตน เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง

และในอนาคตอาจมีผ ล ก ร ะ ท บ ต่อครอบครัว และ ท. น. า. ย นิด้าเผยว่ายื่นต่อ ศ .า .ล ใน .ฐ. า. นความผิด

เรียกค่า เ สี ย ห า ย 1ล้านบาท ที่ทำให้เ สื่ อ ม เ สี ย และมี โ ท ษ จำ คุ. .ก 7 ปี ปรับอีก 2 แสนบาท

ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ ศ า ล จะ ตั ด สิ น ว่า รั บ ฟ้ อ ง หรือไม่ ถ้ารับก็มีจะ ห ม า ย เรียกมือดี เพื่อดำ เ นิ น ค ดี ต่อไป

ระหว่างให้ สั ม ภ า ษ ณ์

ริต้า

ครอบครัวริต้า

Leave a Reply