เกลือ เป็นต่อ เผยสาเหตุ เตรียมลาวงการ

สำหรับ นั ก แ ส ด ง เกลือ กิตติ หรือ เกลือ เป็นต่อ เริ่มจากการที่ไป อ อ ดิ ชั่ น จนติดได้ แ ส ด ง ล ะ ค ร เวที

และได้ก็เข้าสู่ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มี แ ส ด ง ล ะ ค ร หลายเรื่อง คนส่วนมากรู้จักในนาม วอก ของ ซิ ท ค อ ม เรื่องเป็นต่อ

จน ส า ม า ร ถ ผ ลั ก ดันตัวเองได้เป็นถึง ผู้ กำ กั บ และ นั ก เ ขี ย น บ ท ล ะ ค ร

เมื่อไม่นานมานี้ ก็มี ข่ า ว ลื อว่า นั ก แ ส ด งชื่อดัง เตรียม ล า ว ง ก า ร ไปทำ อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ที่ บ้ า น เ กิ ด

ต่อมาทางด้านเกลือ เป็นต่อ ก็ได้ออกมาเผยว่าเป็นตน แต่มันมี ส า เ ห ตุ ด้วยตั้งแต่ .โ. ค. วิ. ด. มา ตนไม่มีงาน

จึง ก ลั บ ไปบ้านที่อุดร ใจตนนั้นอยากทำ ฟ า ร์ ม อยู่แล้ว ที่ดินก็มี ป ล่ อ ยไว้ยังไม่ได้ทำ อ ะ ไ ร

พอครั้งนี้ ก ลั บ ไปบ้านก็ รู้ สึ ก ว่าแม่เริ่ม อ า ยุ มากขึ้น ก็อยากที่อยู่ใกล้ๆ ดู แ ล ท่าน ก็ลองคุยกับ น้ อ ง เ ข ย ว่า อยากทำ แ บ บ นี้

ซึ่ง น้ อ ง เ ข ย ก็เห็นด้วยและช่วย อ อ ก แ บ บ ให้ ทุกอย่างลงตัวหมด เราก็เริ่มทำมาถึงทุกวันนี้ก็ 6 เดือนแล้ว

ตอนแรกพอรู้ว่าเราจะมาทำตรงนี้ ทุกคนก็ถามกันว่าจะทำไหวหรอ แล้วใครจะมาดูแล ต อ น นั้ น เรายังไม่ได้คิด อ ะ ไ ร เลย

ก็บอกต้องลองดูก่อน แต่ต้องบอกเลยว่า เ พื่ อ น ซี้ อย่าง ชาคริต ที่ ต อ น นี้ก็ ผั น ตั ว เป็นเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากมาทำตรงนี้ด้วย

ทั้งนี้ที่สวนของชาคริต ก็มี แ บ่ ง ที่ให้เราไปสร้างบ้าน เราก็เลยจะแบ่งที่ส่วนหนึ่งให้ชาคริตด้วย

ต่อมาได้ พู ด ถึ ง เรื่อง ข่ า ว ลื อ ที่ว่าจะลาออกจากวงการ ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องลาอยู่แล้ว

อย่างเรื่องงานวงการก็เป็นอีกงานที่ตนรัก ถ้ามีงานเข้ามาก็รับ แต่อาจรับน้อยลง เราอยากใช้ชีวิตแบบ เ รี ย บ ง่ า ย ส ง บ

เกลือ กิตติ

ชาคริต

เกลือ

Leave a Reply