เวียร์ ศุกลวัฒน์ ถูกไล่แรง ให้กลับอีสาน ทำนา

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม ห ล่ อผิวเข้มชื่อดัง อย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร จากที่ เอ ศุภชัย ผู้ จั ดก า ร ด า ร าชื่อดัง

มา ชั กช ว น ให้เข้าสู่ ว ง ก าร บั น เ ทิ ง หลังจากนั้น ก็ ก ล า ย เป็น นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง

และ ส า ม า ร ถ ผ ลั ก ดั น ตนเองจนได้เป็นถึง พ ร ะ เ อ ก ที่มีผลงานมากมาย

จาก ก ร ณี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่กำลัง โ ด่ ง ดั ง ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล เกี่ยวกับการที่มี ค ลั บ เ ฮ้ า ส์ เ .ห. .ยี .ย .ด คน อี ส า น จนเป็น ก ร ะ แ ส ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น อย่างมาก

ทางด้านหนุ่มเวียร์ จึงออกมาเผยถึง ช่วงก่อนตนจะเข้าสู่ ว ง ก า ร ว่าตนนั้นก็ เ ค ยถู ก ว่ า แรง ไล่ให้ ก ลั บ บ้ า น นอกไปทำนา

แต่หนุ่มเวียร์ก็ ไม่ท้อ พ ย า ย า ม พิ สู จ น์ ตนเองมาตลอด มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะแต่ละคำที่ โ ด น พู ด ใ ส่ คือ

อยู่ใน ว ง ก า ร ได้ไม่นานหรอก ก็ต้อง ห อ บ เ สื้ อ ผ้ า ก ลั บ บ้ า น นอกไปทำนาแล้ว ก็อยากจะบอกกับคนที่ไม่รู้ว่า

ถึงแม้จะเป็นคน อี ส า น ตนก็ ภู มิ ใ จ และบ้านผมก็ไม่ได้ทำนา พ่อเป็น วิ ศ ว ก ร แม่เป็น พ ย า บ า ล

ทำไมต้องมองคนที่มาจาก ต่ า ง จั ง ห วั ด ว่าเป็น บ้ า น น อ ก แต่ก็ต้อง ข อ บ คุ ณ ที่ทำให้มันก็เป็น แ ร ง ผ ลั ก ดัน

ต่ อ สู้ กับ คำ ดู ถู ก ส า ร พั ด ทำให้เรา ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ใน ชี วิ ต แ บ บ ทุกวันนี้

เวียร์

หนุ่มเวียร์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

Leave a Reply