เผยภาพรอยยิ้ม อาต้อย เศรษฐา ได้กลับบ้านแล้ว

สำหรับ นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส อย่างต้อย เศรษฐา ที่มีผลงานมากมาย และยังถูกยกย่องให้เป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ อีกด้วย

ก่อนหน้าอาต้อย ได้ตรวจพบว่าตนเป็นโ ร ค ม. ะ. เ. .ร็. .ง. ป อ ด ทางลูกสาวเผยว่าตอนแรกที่รู้เรื่องครอบครัวก็ต่างตกใจ

เพราะคุณพ่อ สุ ข ภ า พ แข็งแรงไม่คิดว่าจะ ต ร ว จ เจอ โ ร ค นี้ ด้วยความที่พ่อมี อ า ก า ร ไออย่างมาก จึง ตั ด สิ น ใ จพาไปหา ห ม อ

แต่คุณ ห ม อได้บอกว่าถ้าคนไข้สู้ก็ไม่มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร โ ร ค นี้ขึ้นอยู่กำลังใจของ ค น ไ ข้ พ่อบอกว่าสู้ ก็เข้า ก ร ะ บ ว น ก า ร รั ก ษ า

ทุกอย่างก็ปกติดี มีครอบครัวคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ และครั้งนี้เป็นการให้ คี. .โ. .ม ครั้งที่ 2 ของคุณพ่อ แต่เกิด อ า ก า ร แ พ้ อย่างหนัก

ล่าสุด แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับ อาต้อย เศรษฐา ที่ได้ก ลั บ บ้ า น หลังจากที่ต้อง รั ก ษ า ตัวด้วย โ ร ค ม. .ะ .เ .ร็.. .ง. .ป.. .อ. ..ด ร ะ ย ะ ที่4

โดยในครั้งนี้เป็นการให้ คี. .โ. ..มครั้งที่2 และอาต้อยได้มี อ า ก า ร ข้ า ง เ คี ย ง แ พ้ หนัก อ่ อ น เ พ ลี ย ต้อง พั ก ฟื้ น ใน โ ร ง พ ย า บ า ล หลายวัน

โดย ลูกสาว สุ ด ที่ รั ก อย่าง อี๊ฟ พุทธธิดา ได้ลงรูปอาต้อย ที่เผยให้เห็นรอยยิ้ม มีความสุข ที่ได้ ก ลั บ บ้ า นมาเจอหลานๆ

โดยเหล่า ด า ร า และแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดี กับอาต้อยมากมาย ขอให้อาต้อย สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง เป็นกำลังใจให้กับอาต้อย ฯลฯ

อาต้อย

อาต้อย กับลูกสาว

ครอบครัว

Leave a Reply