ตี้ สมเจตน์ ดูแลไม่เคยท้อ รักเหมือนเดิม

สำหรับ ตี้ สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์ คุณพ่อลูกสอง อ ดี ตนั ก แ ส ด งและ พิ ธี ก ร อ า ร ม ณ์ ดี

มีผลงานใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มากมาย อาทิเช่น ล ะ ค ร เล่ห์เกมรัก ปัจจุบัน ห า ย ห น้ า ห า ย ตาไปจากว ง ก า ร

เพื่อไป ดู แ ล ภรรยาสุดที่รัก คุณ จุ๊บ สกุณา ที่ ป่ ว ย เป็น โ ร ค เ ส้ น เ ลื อ ด ใน ส ม อ ง ตี บ ต้องเข้ารับการ รั ก ษ า

โดยการ ผ่ า ตั ด ด่วน เป็น ส า เ ห ตุ ทำให้ ตี้ สมเจตน์ ต้องออกจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เนื่องจาก ภ ร ร ย า ไม่ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตนเองได้

เจ้าตัวจึงต้องคอย ดู แ ล อย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องคอยดูแ ลรับ ส่งลูกทั้งสองไปโรงเรียนอีกด้วย

แถมยังต้องคอยทำ ก า ย ภ า พให้ ภ ร ร ย า พร้อมกับ ง า น บ้ า น ทุกอย่าง ทางด้าน ตี้ สมเจตน์ ยังเผยอีกว่า เขาเต็มใจที่จะ ดู แ ล แ บ บ นี้

เพราะเมื่อก่อนเขาเคยเป็นสาวสวย ก็ไม่อยากทำให้เขาคิดว่าตัวเขาไม่เหมือนเดิม แล้วตัว ภ ร ร ยา เคยที่จะ พ ย า ย าม ออกไปข้างนอกด้วยตัวเอง

เพราะไม่อยากให้ใครมา ลำ บ า ก ด้วย แต่ ต อ น นี้ ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น เ ห ลื อ แค่ขยับตัวเองไม่ได้

แล้วด้านภรรยา จุ๊บ สกุณา ได้เผยว่า ตี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม บรรดาแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ต่างเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย

จุ๊บ ภ ร ร ย า ของ ตี้

ครอบครัว

ตี้ กับ ภ ร ร ยา

Leave a Reply