เปาวลี เผยชีวิตหลังแต่งงาน มีปัญหาเรื่องบนเตียงกับสามีทุกคืน

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง สาวเปาวลี พรพิมล เริ่มเข้า ว ง ก า ร จากเดินสาย ป ร ะ ก ว ด ร้ อ ง เ พ ล งตามเวทีต่างๆ

และได้ไป เ ว ที ค ว้ า ไมค์ คว้า แ ช ม ป์ จนได้เข้า สู่ ว ง ก า ร แล้วมา แ ส ด ง หนังเรื่อง พุ่ ม พ ว ง โดย รั บ บ ท เป็น

พุ่มพ่วง ดวงจันทร์ ทั้งนี้ยังมีผลงานเพลงอีกมากมาย ชีวิตคู่ได้ แ ต่ ง ง า นกับ เอิร์ธ กานต์ ลูกชายของ ซู โ ม่กิ๊กที่ ค บ ห ากันมานานกว่า 8 ปี

ล่าสุด เปาวลีได้พา ส า มี มาออก ร า ย ก า ร แ ฉ ที่ พู ด ถึ ง เรื่องชีวิตหลัง แ ต่ ง ง า น ได้มี ปั ญ ห า เรื่อง บ น เ ตี ย ง ทุกคืน

มัน เ กิ ด ขึ้ น เพราะตัว ส า มี เอิร์ธนั้น นอน ล ะ เ ม อทุกคืนช่วงนั้น เพราะเขา เ ค รี ย ด กี่ยวกับเรื่องทำร้าน อ า ห า รทั้งหมด

ก็จะ ลุ ก ขึ้ น มานั่ง ก ล า งดึ ก ล ะ เ ม อวิ่งไปห้องน้ำ เริ่มเป็น เ ย อ ะ ขึ้น บางทีก็ ต่ อ ย เรา มันเริ่มไม่ไหว ก็เลยไปเล่าให้พ่อกับแม่เอิร์ธฟัง

เขาก็บอก ป ก ติ คุณปู่ก็ยังเป็น ก็เลย ตั ด สิ น ใ จ ให้ เ ลิ ก ทำเลย ข า ย ทิ้งไปหมด แต่พอปิด กิ จ ก า ร ไป ก็ไม่ อ า ก า ร แ บ บ นี้ อีกเลย ห ลั บ สบายขึ้น

และได้ถามถึงเรื่องการ ป ร ะ ห ยั ด ของเปาวลีที่ ส า มี บอกว่า อยากให้เขาใช้ของดีๆบ้าง เปาวลีย้อน ก ลั บ พร้อมกับ หั ว เ ร า ะ ว่า ต อ น นี้ มาใช้ เ งิ น กระเป๋า ส า มี แทน

รายการแฉ

เปาวลี กับ เอิร์ธ

เปาวลี

Leave a Reply