อี๊ฟ พุทธิดา เผยสามี บวชให้พ่อ อาต้อย เศรษฐา

สำหรับ นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส ต้อย เศรษฐา ที่ ป่ ว ย เป็นโรค ม. .ะ. เ ..ร็. .ง ป .อ .ด ..ระยะที่ 4

ก่อนหน้านี้ เพิ่ง ฉ ล อ ง วั น เ กิ ด อายุครบ 77 ปี ร่วมกับครอบครัวแบบเรียบง่ายแสนอบอุ่น

และได้เข้ารับ รั ก ษ า ตัว ด้วยการให้ คี โ ม อีกครั้ง แต่มี อ า ก า ร แ พ้และ อ่ อ น เ พ ลี ย

และด้านลูกสาว อี๊ฟ จึงโพสต์เป็นการให้พ่อดูโจวซิงฉือ ซึ่งเป็น ด า ร า โ ป ร ด ของคุณพ่อ เดี๋ยวก็ ห า ย แล้วนะพ่อ

ล่าสุดทางด้าน อี๊ฟ ลูกสาว เผยภาพ บ ร ร ย า ก า ศ สุดซึ้ง เนื่องจาก ส า มี ต้น เติมศักดิ์ บ ว ช พ ร ะ ให้กับพ่อตา

ที่บอกว่า ตนเป็นลูกสาวคนเดียว ที่ไม่ ส า ม า ร ถ บ ว ชได้ แต่ ส า มี ก็ยังคิดถึงพ่อของตน

ด้าน ต้น ส า มี อี๊ฟได้เผยว่า ตั้งใจกับพ่อจะ บ ว ช พร้อมกัน ตอนที่พ่อ ห า ยดี แต่ตนเห็นว่าปีนี้ถึงว่าเป็น ปี ห นั กมาก

และพ่อก็สุขภาพไม่ดี ที่มี อ า ก า ร ป่ ว ย เป็น ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก ทั บ เ ส้ น ป ร ะส า ท ด้วย

จึงจะ บ ว ช เพื่อให้เป็น กุ ศ ล บุ ญ ของพ่อ รวมทั้ง อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ให้กับเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งของพ่อและคนในครอบครัว

ขอให้พ่อหายเร็ววัน มี แ ร ง ต่ อ สู้กับ โ ร ค ภั ย และทางด้านลูกสาวได้เผยรูปที่พ่อต้อย เศรษฐา ที่มี ร อ ย ยิ้ มในวันที่ลูกเขยบวชให้

งานนี้ เพื่อนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่างส่งกำลังใจให้กับครอบครัวอาต้อยกันอย่างล้นหลาม รวมถึงเอมี่ กลิ่นประทุม ที่ว่า เห็นภาพนี้แล้ว น้ำ ต าไ ห ล เลย

โพสต์ของอี๊ฟ

อาต้อย

ลูกชายอี๊ฟ

Leave a Reply