ร้องไห้หนัก พิมรี่พาย-พิมรดาภร กราบขอโทษลูกค้า รับเครียดหนัก

สำหรับเธอสาว พิมรี่พาย ที่เป็นกระแสเรื่องราวต่างๆมากมายบนสื่อออนไลน์ ในช่วงเวลานี้

หรือนางสาวพิ ม ร ด า ภ ร ณ์ เ บญ ข วั ฒ น ะพั ช ร์ ที่เ ป็น แ ม่ ค้ า ที่มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ไม่ เ ห มื อ น ใ ค รด้วยวาจาที่ตรงไปๆตรงมา

ก่อนหน้านี้ เธอได้สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาลูกค้าของเธอ จากการแจกรางวัลก ล่ อ งสุ่ม

โดยร าค า ก ล่ อ ง สุ่ ม นั้ น มีมู ล ค่ าการขา ย อ ยู่ ที่ 1 แส น บ า ทเลยทีเดียว ท่า มก ล า ง ผู้ค น ห ล า ย ค น

ได้เ ฝ้า ม อ ง ดู ว่ า ข อ ง ที่อยู่ ใ น ก ล่ อ ง สุ่ ม นั้ นจ ะ เ ป็ น อ ะ ไ ร แต่ก็สร้างควา มดีใจกับคนหลายคน

สำหรับลูกค้าที่ได้ชื้อไป บ าง ค น ไ ด้ รั บ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ไ ซ ค์, ไ อ แ พ ต ไ อโ ฟ น และมากสุดคือร ถ ย น ต์เป็นของรางวัลใหญ่

และเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 พิ ม รี่ พ า ยได้เดินทางเข้าไปแ จ้ ง ค ว า ม จั บ ห ม อเ ก๋ ที่ได้แอบอ้ าง ส มั ค ร ทำ ง า น ในคลินิกของเธอ

จนเธอได้ออกม าไ ล ฟ์ หลังจากวันที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ร่ำ ไ ห้ทั้ ง น้ำ ตา ว่าเธอต้องก ร า บ ข อโ ท ษ ลู ก ค้า ที่ ไ ด้ เ ข้ า ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร

โดยถู ก ห มอ เ ก๋ ทำ หน้ า ที่ เ ป็ น ห ม อ ที่ดู แล ใ น ค รั้ ง นั้ น พร้อมทั้งยอมรับว่าเครียดมาก ถึงขั้นนอนไม่ห ลั บม า ก ว่ า 3 วัน

พร้อมทั้งเผยความในใจว่า เ รื่ อ ง ที่เ กิ ด ขึ้ น ยังไม่มีความกังวลเท่ าไปยุ่งกับลุงทั ก ษิ ณ เลย

เธอยอมรับ อ า ชี พแ ม่ ค้ าแน่น อ นว่ายอมลูกค้าทุกอย่าง แม้แต่อย่างก รณี น้ำเ พ ช รนา งง า ม เ ธ อก็ยอมใหด่า

แต่ทีทำให้เธอเครียด เพราะมองไปถึงเรื่องความปลอดภัย และชีวิตของลูกค้า มั นเ สี่ ย ง ต่ อ ชี วิต อ ย่ า ง ม า ก

ภาพจากวีดีโอไลฟ์ขอโทษ

ภาพของพิมรดาภรณ์

Leave a Reply