พิธีกรชื่อดัง ถูกบุกรวบ หลอกเหยื่อลงทุนกว่า 100 ล้าน

วันนี้ 27/12/64 ได้มี ข่ า ว รายงานว่า ตำ ร ว จ บุ ก ร ว บ อ ดี ตพิธีกรทีวีดัง ข้อหา ฉ้ อ โ ก ง ประชาชนจนเกิดความ เ สี ย ห า ย

ต่อมาได้ทราบว่า มีการสั่งให้ สื บ ส ว น จนรู้ว่า ลูกน้ำ อิสราลักษณ์ เป็นผู้ ต้ อ ง ห า ห ล บ หนีมา ก ล บ ด า น อยู่

คอนโด แถวบาง เ ส า ธ ง สมุทรปราการ จึงวางแผนเข้า จั บ กุ ม เมื่อ 26/12/64 เวลา 21.30 น ที่ ล า น จ อ ด รถห้างดัง แถวบาง พ ลี

จากการ ส อ บ ส ว น ทราบว่า ลูกน้ำ นั้นได้ ฉ้ อ โ ก ง ประชาชนและ ห ล อ ก ล ว ง นำเข้า ร ะ บ บ คอมพิวเตอร์

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ บิ ด เ บื อ น หรือ ป ล อ ม อันเกิดเป็น เ ท็ จ ทำให้ประชาชนได้รับความ เ สี ย ห า ย

ทั้งกันนี้ มีการ ห ล อ ก ชาวบ้านให้มาร่วม ล ง ทุ น โดยให้กำไร 10 เปอร์เซนต์ขึ้นไป แล้วมีคน ห ล ง เ ชื่ อ มากกว่า 100 คน

ทางด้านผู้ เ สี ย ห า ย ได้ตั้งไลน์กลุ่มเพื่อ ติ ด ต า ม ผู้ ก่ อ เ ห ตุ ที่นับเป็นจำนวน เ งิ น ที่ สู ญ ไปมากกว่า 100 ล้าน

ทางลูกน้ำ อ้างว่าจะนำ เ งิ น ไปเป็นทุนในการขายของ แ บ ร น ด์ เ น ม ที่ทางออนไลน์ มี ลั ก ษ ณ ะ เหมือนกับ ลู ก โ ซ่

ขณะนี้ทางด้านพนักงาน ส อ บ ส ว นได้รวบรวม พ ย า น ห ลั ก ฐ า น และขอ ห ม า ย จั บลูกน้ำ

ด้านลูกน้ำ อิสราลักษณ์ อายุ 29 ปี เคยเป็น พิ ธี ก ร รายการ ส ต อ เ บ อ รี่ ชีสเค้ก จบคณะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ มหาลัยชื่อดัง

ถูก ร ว บ

ลูกน้ำ

อิสราลักษณ์

Leave a Reply