มดดำ คชาภา เผยคำทำนาย แม่หมอตาบอด ปี65

สุดอึ้ง! มดดำ เผยคำ ทำ น า ย ห ม อ ดูต า บ อ ด ชาว บั ล แ ก เ ลี ย ปี 65 จะ โ ล ก จะเกิดสิ่งนี้ขึ้น

สำหรับ พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า มดดำ คชาภา ได้ออกมาเผยคำ ทำ น า ย ของแม่ ห ม อ ต า บ อ ด บาบา วานก้า ผ่านรายการ แ ฉ

ที่ทำเอาหลายคนต่าง ช็ อ ก ไปตามกัน เมื่อหมอดูตาบอด ได้ทำนายไว้ก่อน เ สี ย ชี วิ ต ในปี 2539 ว่า

ช่วง ศ ต ว ร ร ษ 21 มีนก เ ห ล็ ก 2 ตัว ได้ โ จ ม ตี ส ห รั ฐ กับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ 911 และพาย้อนคำ ทำ น า ย ปี 2564

ที่ว่า โ ล ก จะเกิด ภั ย พิ บั ติ รุ น แ ร ง เกิดความ แ ต ก แ ย ก ครั้งใหญ่ โดยในปี 2565 ที่ถูกทำนายว่า

โ ล ก จะมีการเกิด ภั ย พิ บั ติ รุ น แ ร ง สึนามึ แผ่นดินไหว หลายประเทศเอเชีย ทั้งนี้ ยังเผยต่อว่า

มีการ ค้ น พ บ ไ ว รั ส ม ร ณ ะ ที่ไซบีเรีย จาก โ ล ก ร้อนทำให้น้ำ แ ข็ ง ล ะ ล า ย จนเกิด วิ ก ฤ ติ น้ำดื่มและ

ปั ญ ห า ม ล พิ ษ แม่น้ำ อินเดียจะเจอโลก ร้ อ น มากกว่า 50 องศา และเกิด ก า ร ร ะ บ า ด ของตั๊กแตน ทำให้เกิดผล เ สี ยต่อด้านเกษตร

จนเกิด ส ภ า ว ะ การ อ ด อ ย า ก และคนจะใช้ เ ว ล า อยู่กับ ห น้ า จ อ อย่าง โ ล ก เ ส มื อ น จริง คือ

การที่ใช้ชีวิตผ่าน อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ซึ่งการทำนายไว้ตั้งแต่ ปี 39 ยังไม่มี เ ท ค โ น โ ล ยี มื อ ถื อ เลย

และ เ อ เ ลี่ ย น จะ โ จ ม ตี โ ล กอีกด้วย มาช่วง2018 ที่เคยทำ น า ย ไว้ก่อนหน้านั้น ว่า จี น เป็น ม ห า อำ น า จ ของ โ ล ก

ข ณ ะ เดียวกันยัง พู ด ถึ ง ปี2025 ว่าใน ยุ โ ร ป จะไม่คนอ า ศั ย อยู่ เล่นทำเหล่า พิ ธี ก ร ต่างตกใจ เพราะ เ ห ลื อ อีกแค่ไม่กี่ปี

ส่วนปี2033 นั้นจะเกิดการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ อ า ก า ศ ที่น้ำแข็ง ขั้ ว โ ล ก จะละลาย แล้ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ของ โ ล ก จะ ก ลั บ มาดีขึ้น ช่วงปี 2043

จนปี2046 บรรดา ม นุ ษ ย์ จะสามารถปลูก ถ่ า ย อ วั ย ว ะ ได้เอง แล้วปี2111 มนุษย์จะเป็นครึ่งคนครึ่ง หุ่ น ย น ต์ แต่เราอาจอยู่ไม่ถึง ต อ น นั้ น แล้วก็ได้

มดดำ

น็อต

บาบา วานก้า

Leave a Reply