แตงโม เคลียร์ชัด! หลัง นิก โพสต์ เอาชั่วให้คนอื่น

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ดัง แตงโม นิดา ที่ ต อ น นี้ กำลังมี ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น กับ อ ดี ต ค น รั ก นิก คุณาธิป

โดยทางด้าน แตงโม ได้ไปออก ร า ย ก า ร ค ลั บ ฟ ร า ย เ ด ย์ ที่ พู ด ถึ ง เรื่องราวความ รั ก ในอ ดี ต

หลังจาก แตงโม ไปออก ร า ย ก า ร แล้ว ก็มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จาก อ ดี ต ค น รั ก อย่าง นิก ที่ออก โ พ ส ต์ ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

ระบุ เอาดีใส่ตัว เอา ชั่ ว ให้ ค น อื่ น มันไม่ดี อย่าให้พูดบ้าง จะ ห นั ก จึง ก ล า ย เป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ล่าสุด 29/12/64 ได้ออกเผยกับ นั ก ข่ า ว ถึงเรื่องดังกล่าวที่ เ กิ ด จ า ก โพสต์ของนิกนั้น มัน เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับที่แตงโมไปออก ร า ย ก า ร หรือเปล่า

ซึ่งตนไม่อยากพูดต่อแล้ว แต่สิ่งที่พูดไปมันคือเรื่องที่ เ กิ ด ขึ้ น มานานแล้ว ไม่ได้จะ ทำ ล า ย หรือ อ ะ ไ ร เลย

ที่พูดเพราะเขาถามถึงเรื่อง โ ร ค ที่เราเป็น จึงต้อง อ ธิ บ า ย เพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางการ แ ก้ ปั ญ ห า ให้กับบางบ้าน ที่เป็น เ ห มื อ น กับตน

แล้วทุกวันนี้เขามีคนที่อยู่ข้างๆ เราก็ ยิ น ดี ช่วงที่ เ ลิ ก แรกๆ ก็ยังมีคุยกัน เ ป็ น ห่ ว ง กันและกัน เพราะเราไม่ได้ โ ก ร ธ กัน

แต่พอตน ถ อ ย ออกมาและเริ่มคบกับเบิร์ด ก็ทั้งเรียน ทำงาน และเลี้ยงลูก อีกอย่างเขาก็มี ค น ใ ห ม่

ก็ พ ย า ย า ม ไม่ไปยุ่ง เพราะเราให้ เ กี ย ร ติ กัน อย่างที่เขาโพสต์ มันก็ ส า ม า ร ถ แ ป ล ความหมายได้หลายแบบ

ก็เข้าใจเขา เพราะเขาไม่ได้ออกพูด แต่ถ้าเขาออกมาพูด ก็ สิ ท ธิ ของเขา ที่จะพูด มุ ม เขา แล้วที่ผ่านมา ไ ม่ ใ ช่ ว่า ไ ม่ รั ก กัน แต่พยายามกันมากแล้ว

มัน ทุ ก ข์ จริงๆ ก็อยากให้ไปถามแม่ของนิกได้เลย เพราะแม่รู้ดีว่าตนรักนิกแค่ไหน ก็อยากให้ทุกคนคอยอยู่ให้กำลังใจนิก แ บ บ นี้ ตลอดไป

โพสต์ นิก

แตงโม

นิก

Leave a Reply