หนุ่ม กรรชัย บริจาคสเต็มเซลล์ น้องมายู ช่วยชีวิตพริตตี้สาว

“จอย สุภาภร ชุมทอง” สาวในว งการพ ริ ต ตี้ ที่มีเงิ น เดือ นหล า ย หมื่ น บ า ท

เธอ ป่ว ย เป็นโ ร คผิวหนั งแ ข็ ง มีครอบ ค รั ว และลูก 3 คน แต่แ ย กท าง กับ ส ามี ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้ อ ง

ก็มีคนใ จดีเข้ามาช่ วย เ ห ลื อ เพื่ อให้เธอได้ เ ลี้ ย ง ตัวเอ งและครอบค รั วได้บ้าง

“หนุ่ ม กรรชัย” ได้พู ดคุยกับ “จอย” และทางแ พ ท ย์ ว่า จะมีวิ ธี ไหนที่จะ รั ก ษ า ช่วย เ ห ลื อ เธอได้บ้ าง

ทาง แ พ ท ย์ ทำได้แค่การฉี ด สเต็ มเซ ลล์เท่ านั้ น

“หนุ่ ม กรรชัย” จึงข อ ย ก “น้องมายู” ให้ ช่ ว ยในการ รั ก ษ า เพราะเคย เ ก็ บ เอ าไว้ตอนลู กเกิ ด

เพื่ อให้ “จอย” มี ชีวิ ตที่ดีขึ้น และก็ยิ น ดีที่จะช่วย อย่ า ง เต็มที่ ที่สุ ด เพื่ อจะใช้ชี วิ ต ได้เหมือนเดิม

ส่ว นทาง “เมย์ เฟื่องอารมณ์” ก็ไม่ได้ติ ด อ ะไร ยิ น ดีที่จะช่ ว ยอ ย่า งเต็มที่ เพราะมีลู กเหมือนกัน อยากให้ได้อยู่กับลูกไปนานๆ

ภาพของครอบครัว “หนุ่ม กรรชัย”

Leave a Reply