นาย ณภัทร ถูกทัวร์ลงยับ เหตุ ชวนกินเนื้อจากพืช แทนหมูแพง

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สุดหล่อ นาย ณภัทร ที่เป็นลูกชาย สุ ด ที่ รั ก ของแม่หมู พิมพ์ผกา เริ่มเข้าวงการจาก

ถ่าย โ ฆ ษ ณ า คิง เพาเวอร์ และมีผลงานด้านการ แ ส ด ง มากมาย จนมี ชื่ อ เ สี ย ง โด่งดัง

ล่าสุด หนุ่มนาย ถูก ทั ว ร์ ล ง อย่างหนัก โดยเกิดจากที่เจ้าตัวได้ โพสต์ผ่าน โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว เกี่ยวกับ

เป็นการ เ ชิ ญ ช ว น ให้ หันมากิน อ า ห า ร ที่ทำจาก พื ช แทน เพราะ ต อ น นี้ เป็นที่รู้กันในวง ก ว้ า ง เรื่องของ ร า ค า หมู

ที่มีร า ค า สูงอย่างมาก และยังมีสินค้าอื่นๆที่ถูก ป รั บ ร า ค า ขึ้นเช่นกัน ทำให้เกิด ผ ล ก ร ะ ท บ กับ ช า ว บ้ า น กันอย่าง ห นั ก ห น่ ว ง

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต่าง โ อ ด ค ร ว ญ กันทั้งนั้น แต่ก็ไม่วาย เกิด ก ร ะ แ ส ดร า ม่ า ขึ้นกับหนุ่มนาย ณภัทรจนได้

เนื่องจากเจ้าตัวโพสต์ทำนองว่า หมูแพง หันไปกิน เ นื้ อ จากพืชดีกว่า มีประโยชน์ และดีต่อ สุ ข ภ า พ แถมยังได้ โ ป ร ตี น สูงด้วย

ทั้งนี้ ทำเอาบรรดาแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ต่างไม่พอใจกับ ก ร ะ ทำ ดังกล่าวของ หนุ่มนาย จึงไปเข้า ต่ อ ว่ า

ไม่ควรเรื่อง ป า ก ท้ อ ง ช า ว บ้ า น มาทำการ โ ฆ ษ ณ า ขายของ แ บ บ นี้ หรือมีบางส่วนลั่นแรง คนทั่วไปไม่ได้มีกำลังมาก

เหมือน ด า ร า อย่าเอาความ รู้ สึ ก ของคนอื่นมา ล้ อ เ ล่ น แทนที่จะช่วยเป็น ก ร ะ บ อ ก เ สี ย ง ให้

แต่แล้ว ช่วง เ ว ล า ผ่านไปได้ไม่นาน โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า วก็ ถู ก ล บ ห า ย ไปจากเฟซบุ๊คของเจ้าตัว

คอมเม้นต์

โฑสต์นาย

นาย ณภัทร

Leave a Reply