แต้ว ณฐพร เผย ทำอะไรก็ผิดไปหมด

เผ ยชี วิ ต “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” นา งเอ กสา วส ว ยระดับแน วหน้าของประเ ท ศ

ที่มีแฟนค ลั บม ากมาย ก็ไม่แป ล กที่เวลาเธอจะทำอ ะไ รก็มีแต่คนติ ด ต า มตลอ ด

แต้ว เป็นโร คแ พนิ กเพราะเธอต้องพ ยาย า มในหล า ยๆอย่ า ง ทั้งยิ้ มและหั วเร า ะให้ตัวเอ ง มีควา ม สุ ข

แต่การใช้ชี วิ ตของเธอว่าจากที่ไม่มีอ ะ ไ ร ก็กลายเป็นว่าทำอ ะ ไ รก็ ผิ ดไปหมด

แล้วได้พู ดถึ งเรื่องที่คิ ดว่าห นั กที่สุ ดแล้ วใน ชี วิ ต ก็คงจะเรื่องที่เธอเป็นโ รค แพ นิ ก

“แต้ว ณฐพร” ได้พูดถึงคุณพ่อด้วยความคิ ด ถึ งว่าช่ วงนั้นเป็นช่ วงโ ค วิ ดซึ่งเธอได้ถ่า ยล ะค รอยู่

แล้วคุณพ่อเกิ ดอุ บั ติเ ห ตุ เมื่อเธอรู้ แต่เธอก ลั บมีส ติม าก

ส่วนคุณแม่ของเธอก็เข้ ม แ ข็ งม าก ค่อยเป็นกำลั ง ใ จให้กันเส มอ

ภาพของ “แต้ว ณฐพร”

Leave a Reply