เป้ย ปานวาดกับสามี ถึงชีวิตคู่

สาวส วยคุณแ ม่ลู กสอง เป็นใครไปไ ม่ไ ด้ “เป้ย ปานวาด” นั่ นเอง

หลังจากห า ยไปนาน เธอได้ก ลั บเข้าว งก ารอีกครั้ ง แต่ก็มีเ รื่ องเ กิ ดขึ้นม ากม าย

เธอได้มาร ายก าร “วันบั นเ ทิงTALK” ได้ถามถึ งเรื่ องส า มี

และเมื่อถ ามถึงปั ญ ห ากับส า มี “เป้ย” เผย ต่ างคนต่ างท บท ว นตัวเองว่าค วรไปต่อไ หม

และบ า งค รั้ งก็คิดว่า เราค วรพ อ จะได้ไม่ต้องมานั่ง ร้ อ งไ ห้เ สี ย ใ จ

แต่ว่ามีลู กเล ยทำให้ต้องคิ ดห นั ก “น้องโ ปร ด” เองก็เป็นห่ ว งคุณแม่เส มอ

แต่เธอข อแ ค่ลูกมีค วา มสุ ข ใช้ชี วิ ตในแบบของเขาให้เ ต็ม ที่

แฟน ค ลั บต่างพากันให้กำลั งใ จ “เป้ย ปานวาด”

ภาพของครอบครัว “เป้ย ปานวาด”

Leave a Reply